၀သံုးလံုး တေဘာင္ (ထပ္မံေဖၚၿပၿခင္း)

Freedom News Group ၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား မွေတာင္းဆို ခ်က္အရ ၀သံုးလံုး တေဘာင္ ကို ထပ္မံတင္ဆက္ ေဖၚၿပလိုက္ပါသည္။ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

Advertisements