လစာတိုးျမင့္ေပးမည့္ အေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၏ အေသးစိတ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၆ ဇန္န၀ါရီ ရန္ကုန္ ၊                      ၊Freedom News Group

Burma Gov Workers Raise Wage Soon

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာတိုးျမွင့္ေပးသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအား ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန မွ လစာႏႈန္းထားမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၁

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန မွ လစာႏႈန္းထားမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂

Advertisements