ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္က ျမန္မာ့ အေရးေဆြေႏြးပြဲ

သတင္း ႏွင့္ ဓာတ္ပံု ကိုဦး

ယေန ့ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ၊ဦးဟန္ေညာင္ေ၀

ပထမပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ပါ၀င္သူမ်ား

ပထမပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ပါ၀င္သူမ်ားဦးေအာင္ေဇာ္ ၊ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀

ဒုတိယပိုင္း ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား

The Public Forum on Burma Domestics Development and International Responses   ျမန္ ့မာ့ အေရးေဆြး ေႏြးပြဲ ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ ကို ထိုင္း ႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ ွရွိ ခ်ဴလာေလာင္ ကြန္း တကၠသိုလ္ တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ထိုေဆြးေႏြး ပြဲ သို ့ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ Living Color မီဒီယာ
မွ ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ လည္း တက္ေရာက္ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန မွ ဦးေအာင္
ေဇာ္ ၊ျမန္မာအေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ဂ်ာနယ္လစ္ လယ္ရီ ေဂ်ဂင္ ၊ ေဒါက္တာ ဇာနည္ ၊ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရး
သမား ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ တို ့တက္ေရာက္ခဲ့ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သတင္းစာ ဆရာ လယ္ရီေဂ်ဂင္

ျမန္မာစစ္အစိုးရ အားႏွင့္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အေမရိကန္ သံရံုး အေမရိကန္သံရုံး ႏုိင္ငံေရးဌာနမွ Mr. George Kent ႏွင့္ ကေနဒါ သံအမတ္ Mr. Ron Hoffmannတို ့က
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္တြင္  ပထမပိုင္း ႏွင့္ ဒုတိယ ပိုင္းႏွစ္ ပိုင္းခြဲ ၍ က်င္းပခဲ့ရာ ပထမ ပိုင္းတြင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ ၊ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ၊ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ တို ့ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အခမ္းအနားမူး အျဖစ္  Mr Robert Filte ကေဆာင္ရြက္သည္။

ဒုတိယ ပိုင္းအား နံက္ ၁၀နာရီ ၄၅မွ နံက္ ၁၂ နာရီအထိက်င္းပသည္။ဒုတိယ ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ သံရံုးႏိုင္ငံေရး ေကာင္စစ္၀န္ Mr George Kent ၊ လယ္ရီေဂ်ဂင္၊ကေနဒါ ကေနဒါ သံအမတ္ Mr. Ron Hoffmann ၊ေဒါက္တာ ဇာနည္ႏွင့္ လယ္ရီ ေဂ်ဂင္ တို ့ကေဆြးေႏြးၾကသည္။

အခမ္းအနား သို ့ထိုင္း ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခ်ိဳ ့မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ေဟာေျပာပြဲ တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်ဥ္း
ပုဂလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး တို ့အေၾကာင္း ကိုထည့္သြင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။

ဘန္ေကာက္ရွိ အေမရိကန္ သံရံုးမွ ျမန္မာ့ အေရး အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္သူ Mr. George Kent

ေဟာေျပာပြဲ အား ဘန္ေကာက္  ခ်ဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အင္စတီက်ဴ  (ISIS )ႏွင့္ အာရွေလ့လာေရးပ႐ိုဂရမ္(ASP) တို႔က ပူးတြဲ၍ ကမကထ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Advertisements