ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ ယေန ့အပူခ်ိန္ ၁၁၆ ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္သို ့ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ အပူခ်ိန္သည္ ေန ့စဥ္ ႏွင့္ အမွ် ပူျပင္းလာရာ ယေန ့ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီ
ေရႊျပည္သာတြင္ တိုင္းထြာခ်က္ အရ ၁၁၄ ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္ ရွိၿပီး ဒဂံု တကၠသိုလ္ အနီး တြင္ တုိင္းထြာခ်က္ အရ
၁၁၆ ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္ထိရွိသည္ ဟု Freedom Weather Forecast မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ မ်ား လည္းေန ့စဥ္ ေပၚေပါက္ေနၿပီး အပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈ ဒဏ္မခံႏိုင္၍ ေသဆံုး
သူ အမ်ားစု မွာ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ား ျဖစ္သည္ ။

ရန္ကုန္ ၊မႏၱေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ အပူခ်ိန္ အလြန္ျမင့္မားေနမႈ ေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အခ်ိဳ ့မွ ပံုမွန္ အလုပ္
မဆင္း ႏိုင္ၾကသျဖင့္ အခ်ိဳ ့အစိုးရ ရံုးမ်ား မွာ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ၀န္ေဆာင္ မႈ မ်ား ပံုမွန္ ေပး ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့
ဟု သိရသည္။

ပဲခူးတိုင္း ႏွင့္ ဧရာ၀တီ တိုင္း တြင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈ ေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ေရတြင္း ၊ေရကန္ မ်ား ခန္းေျခာက္လာ
ရာ ဌာေနျပည္သူမ်ားမွာ ေရရရွိေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားက အကူအညီ မေပး သျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္
ထႀကိဳးစား ေနရသည္ ။

အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ေရရွားပါးမႈ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ၀မ္းေရာဂါလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

Advertisements