ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ သတင္းသမားမ်ား ကို တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္း ထုတ္ျပန္

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ယေန ့ထုတ္ျပန္ လိုက္ သည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ သတင္း
ေထာက္ မ်ား သတင္း ယူမႈ စည္းကမ္းသည္ တင္းက်ပ္ လြန္းေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ စာနယ္
ဇင္း သမား အခ်ိဳ ့ က သံုးသပ္ ၾက သည္။

လူငယ္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦး က မူ တားျမစ္ခ်က္ မ်ား ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ပါတဲ့  (ဂ) ေရြးေကာက္
ပြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂိၢဳလ္/၀န္ထမ္းအသီးသီး၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို စြက္ဖက္ေႏွာက္
ယွက္ျခင္းမျပဳရ ဆုိေတာ့ သူက မသမာ တာ လုပ္ရင္ ဘယ္လို လုပ္ၿပီး  ကန္ ့ကြက္ ႏိုင္ မလဲ ၊ တကယ္
လို ့ ကန္ ့ကြက္ မယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ မႈ ကို ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ တယ္ ျဖစ္လာ
ႏိုင္တယ္ ဟု ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေန ့တြင္ မဲရံုမႈး ၏ အမိန္ ့ကို လိုက္နာ ရန္ လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ တြင္ ပါရွိ ၿပီး ေရြူ
ေကာက္ပြဲ ျပစ္မႈ မ်ား ကို မဟုတ္ မမွန္ တိုင္းတန္း ျခင္း တို ့ ကို လည္း ထို ညႊန္ၾကားခ်က္ တြင္
ထည့္ သြင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ ့ အစည္း အခ်ိဳ ့ ပူးေပါင္းၿပီးဖြဲ ့စည္း ထားေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ ၾကည့္ ေရး ကြန္ယက္ သည္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန ့ ေရြးေကာက္ ပြဲ မသမာ
တိုင္တန္းမႈ မ်ား ကို ေလ့လာ ေစာင့္ ၾကည့္ သြား မည္ ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ႕ ႏိုင္ငံ တကာ  ေရြးေကာက္ ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ ့
မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ ေရာက္ ရွိ လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန ့က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးသည္ သတင္း သမား မ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆံု
ခဲ့ သည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒ –

မီဒီယာသမားမ်ားသည္ ေအာက္ပါဥပေဒပုဒ္မမ်ားကိုလည္း ၾကိဳတင္ေလ့လာသိရွိထားၿပီး
တိက်စြာသတိျပဳလိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္သည္။

(က) ပုဒ္မ ၆၀။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးဦးအား ေႏွာက္ယွက္ျခင္း။
(ခ) ပုဒ္မ ၆၁။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲရံုအတြင္းႏွင့္ မဲရံုမွ ကိုက္ ၅၀၀ အတြင္း မဲဆြယ္ျခင္း၊ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ကို မဲေပးရန္၊ ဆႏၵမဲမေပးဘဲေနရန္ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း။
(ဂ) ပုဒ္မ ၆၃။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲေပးခ်ိန္အတြင္း မဲရံုမွဴး၏ အမိန္႔ကိုျငင္းဆန္ၿပီး မဲရံုအတြင္းသို႔
၀င္ေရာက္ျခင္း။
(ဃ) ပုဒ္မ ၆၄။ ေရြးေကာက္ပြဲျပစ္မႈမ်ားကို မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲတိုင္တန္းျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ား။

(က) မဲရံုအသီးသီး၌ မဲရံုျပင္ပ ျမင္သာေသာေနရာမ်ားမွေန၍ ေလ့လာသတင္းရယူႏိုင္သည္။
(ခ) ဆႏၵမဲေပးမႈမ်ားကို မဲရံုျပင္ပ ျမင္သာေသာေနရာမ်ားမွ ေလ့လာသတင္းရယူႏိုင္သည္။ (မဲရံုအတြင္း ၀င္ခြင့္မရွိပါ)
(ဂ) မီဒီယာသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ကို
လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း သတင္းရယူခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵမဲေပးမႈကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရ။
(ဃ) မဲေရတြက္ျခင္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို
အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရ။
(င) မဲရံုမ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပးျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္မျပဳရ။
(စ) မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ၀ါဒစြဲ၊ ပါတီစြဲကင္းၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရွိရန္လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေပၚျဖစ္ေစ။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအေပၚျဖစ္ေစ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္း ျပဳရာေရာက္သည့္
အျပဳအမူမ်ဳိးမျပဳလုပ္ရ။
(ဆ) လံုျခံဳေရးအရ မီဒီယာမ်ားအတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက စိစစ္ေရးကဒ္မ်ားထုတ္ေပးမည္။ ၎ကဒ္မ်ား
ကို ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီး လံုျခံဳေရးတာ၀န္ခံမ်ားက လိုအပ္ခ်က္အရ စစ္ေဆးမႈကို ၾကည္ျဖဴစြာခံ
ယူၾကရန္လိုအပ္သည္။
(ဇ) မီဒီယာမ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းစတင္ခ်ိန္မွ မဲေပးျခင္းၿပီးဆံုး၍ မဲေရတြက္သည့္အခ်ိန္အထိ ေလ့လာႏိုင္သည္။
(စ်) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီသတ္မွတ္ညႊန္ၾကားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
(ည) သက္ဆိုင္ရာက ျပ႒ာန္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာရမည္။

တားျမစ္ခ်က္မ်ား

(က) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ရန္
တိုက္တြန္းရာေရာက္သည့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ဳိး လံုး၀မျပဳလုပ္ရ။
(ခ) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ ေထာက္ခံ/ကန္႔ကြက္ရာေရာက္ေစသည့္
၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ တံဆိပ္အမွတ္အသား/စာတမ္းအမွတ္အသား/သေကၤတတစ္ခုခုကိုအသံုးျပဳ၍ ဘက္လိုက္မႈမျပဳရ။
(ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂိၢဳလ္/၀န္ထမ္းအသီးသီး၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို စြက္ဖက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳရ။
(ဃ) ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားကိုခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ကိုင္တြယ္ျခင္း ယူေဆာင္ျခင္းမျပဳရ။
(င) မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္စြာလွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵေပးျခင္းကို ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳရ။

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိပါက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေလ့လာသတင္းရယူခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းတားျမစ္သြားမည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန။

Photo Credit : Andy ဓာတ္ပံုမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေပး ေနသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ပညာ ရွင္မ်ား

Advertisements