စစ္ျပန္ ေဂ်ာ္န္မက္ဒဲဗစ္ ပိုင္ေငြ ေဒၚလာ (၂၅၀၀၀) အေမရိကန္ ဘဏ္က ျပန္ေပးၿပီ

FNG Financial (၂) ႏွစ္တာခန္႔အခ်ိန္ၾကာသြားခဲ့ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ျပန္ ေဂ်ာ္န္မက္ဒဲဗစ္
(John McDevitt) ႏွင့္ အေမရိကန္ဘဏ္ (Bank of America) တုိ႔၏အျငင္းပြားမွဳအၿပီး
ေဂ်ာ္န္မက္ဒဲဗစ္ အေနႏွင့္ ၄င္း၏ေငြလိမ္ထုတ္မွဳဆိုင္ရာစြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္
ဘဏ္မွေဒၚလာ (၂၅၀၀၀)  အားျပန္လည္ရ႐ွိသြားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ၾကည္းတပ္အရံတပ္ဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္သူ မက္ဒဲဗစ္သည္ (၂၀၁၀) ႏို၀င္ဘာလတြင္ ဂရိႏိုင္ငံ
သို႔ ခြင့္ႏွင့္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကာလအတြင္း ေအသင္ၿမိဳ႕႐ွိကလပ္တခု၌ ယမကာအနည္း
ငယ္မွာေသာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းအတြက္ ၄င္း၏ ေငြေခ်ဘဏ္ကဒ္ (Debit Card) ၌ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ထားရေသာေငြပမာဏမွာ ေဒၚလာ
(၂၅၀၀၀) ျဖစ္ေနသည္အား သတိျပဳမိိခဲ့သည့္ေနာက္ ယင္းကိစၥအားလိမ္လည္မွဳအျဖစ္ အေမရိကန္
ဘဏ္သို႔အေၾကာင္းၾကားအေရးဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ ထိုကိစၥအတြက္
မည္သို႔မွ်မတတ္ႏိုင္ပါဟု အေမရိကန္ဘဏ္မွတာ၀န္႐ွိသူမ်ားက မက္ဒဲဗစ္အား ႐ွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

သို႔ႏွင့္မက္ဒဲဗစ္အေနႏွင့္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည္အထိ ေက်နပ္မွဳမ႐ွိေၾကာင္း အေရးဆိုသည့္
စာမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမွဳမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ေငြအားျပန္လည္လက္ခံရယူရန္
အေမရိကန္ဘဏ္မွတာ၀န္႐ွိသူတဦးမွ မက္ဒဲဗစ္အားအေၾကာင္းၾကားလာခဲ့သည္ဟု ABC
သတင္း႒ာနမွသတင္းေဖၚျပသြားခဲ့သည္။

 “အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာ္အားေ႐ွ႕တန္းတင္ခဲ့ေသာစစ္သည္တဦးအတြက္ ၄င္းကိုေ႐ွ႕တန္းတင္ေသာ
ဘဏ္တဘဏ္႐ွိသင့္သည္…”

ဆိုေသာစာတမ္းကိုကိုင္ေဆာင္ထားေသာ မက္ဒဲဗစ္အေနႏွင့္ ယခုလအေစာပိုင္း၌ နယူးေယာက္ျပည္နယ္
၊ ယူတီကာၿမိဳ႕ (Utica) ႐ွိ အေမရိကန္ဘဏ္ခြဲ၏ေ႐ွ႕၌ တကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပခဲ့သည္ဟု WKTV သတင္း႒ာနမွ
သတင္းေဖၚျပခဲ့ေသးသည္။

ေဒၚလာ (၂၅၀၀၀) ဆံုး႐ွံဳးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏သမီးျဖစ္သူ၏ မဂၤလာအခမ္းအနားကုန္က်စရိတ္ကို
ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းအား အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္သြားေစသည္ဟု မက္ဒဲဗစ္မွဆိုသည္။

ေကာင္းေသာရလာဒ္ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ အနည္းငယ္ေတာ့ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု စားသံုးသူမ်ားဆိုင္ရာစာေရးဆရာမတဦးျဖစ္သည့္ ေမရီဘက္သ္ကြာ့ခ္ (Mary Beth Quirk) မွဆိုသည္။

ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ၾကာေသာ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္မွဳမ်ား လူအမ်ားေ႐ွ႕တြင္ ဆႏၵျပမွဳမ်ား၊ လူအမ်ား
အျပား၏အမ်က္ေဒါသမ်ားမွ ေဒၚလာ (၂၅၀၀၀) ျပန္ရလာေစခဲ့သည္ဟု သူမမွဆိုပါသည္။

Bank of America အပါအ၀င္ အျခား နာမည္ ေက်ာ္ အေမရိကန္ ဘဏ္မ်ား က အပ္ႏွံသူ ေငြေၾကးမ်ား ကို
စာရင္းေပ်ာက္ မႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ား အတြက္ ဆံုးရႈံးသူမ်ား ၏ မွတ္ခ်က္ မ်ား ကို ဖတ္ရန္

ယခုျပန္လည္ရ႐ွိလာသည့္ေငြေၾကးေၾကာင့္ မက္ဒဲဗစ္၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ
လိမ့္မည္ဆိုသည္မွာ သံသယ႐ွိစရာမလိုေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္မိသားစုမ်ားအားလံုး၏ သံုးပံုတပံုခန္႔မွာ
လစဥ္ေငြေတာင္းခံလႊာ (Bill) မ်ားကိုေပးေခ်ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ဟု (၂၀၁၀)
ခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမွဳတရပ္မွေတြ႕႐ွိခဲ့သည္ဟု AP သတင္း႒ာနမွသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၄င္းျပင္ ထုိေလ့လာမွဳအရ စစ္တပ္မိသားစုစုစုေပါင္း၏ (၂၇%) တို႔တြင္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ (Credit Card)
မ်ားကို အသံုးျပဳ၍၀ယ္ယူထားေသာ အေၾကြးပမာဏ ေဒၚလာ (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္စီတင္႐ွိေနၾကသည္ဟု
ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။

စစ္ ျပန္ႀကီး ေဂ်ာ္န္မက္ဒဲဗစ္ လိုပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ အခ်ိဳ ့မွာ လည္း ထိုကဲ့ သို ့အေျခအေန
မ်ိဳး ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ ၾကရသည္ ဟု ဆိုသည္။  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေဘာ္တီမိုး ၿမိဳ ့ ရွိ ျမန္မာ လူငယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ
ကို ျမတ္သူ က ” ကုိယ့္ဘဏ္ စာရင္း ကို အြန္လိုင္း မွာ ေန ့တိုင္း ၾကည့္ ရတယ္။ ျမန္မာ ျပည္ ျပန္လယ္ တုန္း
က တစ္လေလာက္ မစစ္ ျဖစ္လိုက္ဘူး ၊ ကၽြန္ေတာ္ မသံုး ဘဲ နဲ ့ ပိုက္ဆံ ၇၀၀ ေက်ာ္ ကို ယူသံုးထား တယ္
ျပန္ ေရာက္ေတာ့ မွ မသံုး ဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း Claim တာ ၊ ႏွစ္လ ေက်ာ္မွ ျပန္ေပးတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

Bank of America ကဲ့ သို ့ပင္ Wells Fargo ဘဏ္သည္ လည္း အပ္ႏွံ သူထံ မွ ေငြေၾကးမ်ား ကို အေၾကာင္း
အမ်ိဳး ျပ ၿပီး အေပ်ာက္ ရိုက္မႈ မ်ား ကို ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ  သို ့ ေျပာင္းေရြ  ့ အေျခ ခ်သည့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ျပည္နယ္ မွ  ကရင္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦး
ျဖစ္သည့္ ဦးမန္းေဂ်ာ္ က ” ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ မၾကည့္ တတ္ဘူး ၊ အြန္လိုင္း ဘဏ္စနစ္ လဲ မသိဘူး
ဘဏ္ထဲ မွာ ေငြ ထည့္ ထား တာ ကို စာရြက္ လာမွ ဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုတာ သိတယ္ ၊ ေရာက္စ က တစ္လ
ကို ၁၀၀ ေလာက္ ဘဏ္က ျဖတ္ျဖတ္ ယူတယ္ ၊ ပထမ မသိဘူး တစ္ႏွစ္ ေလာက္ ၾကာမွ သိတယ္။ အဂၤလိပ္
စကား မတတ္ေတာ့ စကားျပန္ ေခၚ ၿပီး အေတာ္ေျပာရတယ္။ ပိုက္ဆံ က ခ်က္ျခင္း ျပန္မရဘူး ၊ သူတို ့က
ေတာ့ ေျပာတာ အခုလို ျဖစ္တာ ၀မ္းနည္း ပါတယ္ လို ့ ေျပာတယ္ ” ဟု ဦးမန္းေဂ်ာ္က ေျပာသည္။

သတင္း DK ႏွင့္ FNG Financial Group

Ref: Bank Of America Refunds John McDevitt, Veteran, Money From Debit Card Fraud Claim

Advertisements