အိုဘားမား ကို မစ္ ႐ြမ္နီက ပဲ အလဲထိုး ႏိုင္မလား…

Daniel Kane၊         ၊ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသေလာက္ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ကင္းကြာေနကာ ကိုယ့္ပါတီ
၏ေထာက္ခံမွဳကိုရေအာင္ အသည္းအသန္လံုးပမ္းေနရၿပီး သူျဖတ္သြားရာလမ္းတေလွ်ာက္အမွား
အယြင္းေတြကို ခ်န္ခ်န္ထား
တတ္သူတဦးဟု သူ႔အားဟာသလုပ္ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဘားရက္ခ္အိုဘားမား၏
ခ်က္ေကာင္းကိုအပိုင္ထုႏိုင္ၿပီး အိုဘားမားအားသက္တမ္းတႀကိမ္သမၼတအျဖစ္ ေပးအပ္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးသည္လည္း သူ႔ထံ၌ကိန္းေအာင္းေနေပ၏။

တေပ်ာ္­ႀကီးေကာက္ယူထားေသာစစ္တမ္းသစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၀ါးတားတားအခ်က္
အလက္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပ၏ဒုကၡသုကၡေပါင္းစံုတို႔သည္ အတၱလႏိ ၱတ္သမုဒၵရာကိုျဖတ္၍ အေမရိကန္သုိ႔ေရာက္႐ွိလာမည္ကို ေလာေလာလတ္လတ္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွဳမ်ားသည္ လာမည့္
(၂၀၁၂) ႏို၀င္ဘာတြင္က်င္းပမည့္ အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ြမ္နီ၏ေအာင္ပြဲအား
ညႊန္ျပေနသကဲ့သို႔႐ွိေနေပသည္။ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးနာလန္ထ
မွဳေႏွးေကြးေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ယခုဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေႏွးေကြးဆံုးေသာအေမရိကန္စီးပြားေရးနာလန္ထမွဳေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္မွဳ
မ်ား႐ွိေနေသာ္လည္း ယခင္ (၂၀၁၀) ႏွင့္ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔၊ ယခု (၂၀၁၂) တြင္လည္း ဆက္လက္ၿပီး
စီးပြားေရးနာလံထမွဳ ေႏွးေကြးတုံ႔ဆိုင္းေနမည္သာဆိုပါက  လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေလာေလာဆယ္ႏွာတဖ်ားသာေနသူ အိုဘားမားအတြက္ေတာ့ လံုး၀ပြဲေခ်ာင္မည္မဟုတ္ပါ။ အိုဘားမားသည္
လူလတ္တန္းစားမ်ား၏အေရးအား ပိုမိုအေလးထားသည္ဟု အေမရိကန္မဲဆႏၵ႐ွင္အမ်ားအျပားမွ ယံုၾကည္ၾက
သည့္အေလ်ာက္ ၄င္းအားပို၍ႏွစ္သက္ၾကသည္ဟု လာမည့္ႏို၀င္ဘာ (၆) ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီႀကိဳ
တင္ျပဳလုပ္ေနေသာ စစ္တမ္းမ်ားမွ ေဖၚျပေနသည္။

နပန္း သမားႀကီး ဂၽြန္ဆီနာ ႏွင့္ ရြမ္နီ

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးနာလန္ထမွဳပံုမွန္အတိုင္းဆက္လက္တိုးတက္ေနၿပီး လာမည့္ (၅) လတာအတြင္း သန္းႏွင့္ခ်ီေသာအလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားေပၚထြက္လာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုကာလအတြင္းေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအေရးအခင္းမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ကိုင္
တြယ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အိုဘားမားအေနႏွင့္ လတ္တေလာရ႐ွိထားသည့္ (၅၀%)
နားသို႔ကပ္လာေနေသာ လူထုေထာက္ခံမွဳႏွင့္ဟန္က်ပံုရမည္ျဖစ္၏။

စစ္တမ္းမ်ားအရမူ အေမရိကန္မဲဆႏၵ႐ွင္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးနာလန္ထမွဳအား (သို႔) အိုဘားမား၏
အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေရးမဟာဗ်ဴဟာ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိပပမခံစားရေသးပဲ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ႐ြမ္နီ
အေနႏွင့္ အခ်ိန္မေ႐ြးအေျပာင္းလဲ႐ွိလာႏိုင္သည့္ အမွန္အကန္အေနအထားေကာင္းတခုကိုရ႐ွိထားေပ၏။ ၿပီး
ခဲ့သည့္မတ္လတြင္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးႏိုင္မွဳေႏွးေကြးေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၁၂၀၀၀၀)
ခန္႔သာဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွ စီးပြားေရးနာလန္ထမွဳတန္႔ေနသည္ဆိုေသာ စိုးရိမ္မွဳမ်ားအားမီးေလာင္ရာေလ
ပင့္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဥေရာပ၏ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားမွလည္း အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို စိုးရိမ္ပူ
ပန္မွဳမ်ားျဖစ္ေနေစခဲ့ျပန္သည္။

႐ြမ္နီႏွင့္အိုဘားမားတို႔၏ၿပိဳင္ပြဲသည္ အဓိကအားျဖင့္ မဲရလာဒ္အမွားအယြင္းပမာဏအတြင္း
အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု  အဓိကက်ေသာစစ္တမ္းႀကီးမ်ားမွလည္းေဖၚျပေနၾကသည္။
ယခုပတ္အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေ၀ါလ္စထရိဂ်ာနယ္/NBC စစ္တမ္း၌ ေထာက္ခံသူေပါင္း (၄၉%)
ရ႐ွိခဲ့ေသာ အိုဘားမားမွ ေထာက္ခံသူေပါင္း (၄၃%) ရ႐ွိထားသည့္ ႐ြမ္နီအားဦးေဆာင္ေနသည္။
နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္/ CBS စစ္တမ္း၌မူ အိုဘားမားေရာ၊ ႐ြမ္နီပါ (၄၆%) စီရ႐ွိထားၿပီး ကြင္နဖီးယက္
တကၠသိုလ္ (Quinnipiac University) စစ္တမ္း၌မူ အိုဘားမား (၄၆%) ႏွင့္ ႐ြမ္နီ (၄၂%) ရ႐ွိထားသည္။

“ဒီေန႔သာေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္ေတာ့ အိုဘားမားအတြက္အေျခအေနသိပ္မေကာင္းလွဘူးဗ်၊
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တဲ့ (၁၀) ရက္အတြင္း လက္႐ွိအေနအထားတိုင္းဆိုရင္ (၈) ရက္လံုးလံုးမွာ (၁)
မွတ္အသာရထားေပမယ့္ အခ်ိန္အခါမသင့္ရင္ (၅) မွတ္ အျပတ္နဲ႔ ဂိန္သြားႏိုင္တယ္…

ဟု တကၠဆပ္တကၠသိုလ္ (University of Texas) မွ ပါေမာကၡတဦးျဖစ္သူ ဘ႐ုစ္ဗ်ဴခါနန္
(Bruce Buchanan) မွဆိုုသည္။

သေဘာထားကြဲလြဲမွဳမ်ား႐ွိေနေသာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္သမၼတေလာင္းအႀကိဳေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္
႐ြမ္နီအေနႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီတြင္း စည္းလံုးမွဳရေစစတင္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီဟု စစ္တမ္းမ်ား
မွညႊန္ျပလာေနသလို၊ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္း၌ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနသည္ကို ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။
ယခုလာမည့္ (၂၀၁၂) အေမရိကန္သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ပြဲတပြဲျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး
အုိဘားမားအေနႏွင့္လည္း (၁၀%) အသာျဖင့္ အႏိုင္ရ႐ွိပင္မလြယ္ကူလွပါ… ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္
အထက္တန္းအရာ႐ွိတဦးမွဆိုသည္။

အေမရိကန္စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳဆုတ္ယုတ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ပတ္ေနေသာ အိုဘားမားအေနႏွင့္လည္း စိတ္မသက္မသာျဖစ္စရာျဖစ္ေနသည္မွာအထင္အ႐ွားပင္ျဖစ္ေန၏။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ား၏ (၃၈%)
ခန္႔မွ်သာ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္စီးပြားေရးအေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု အေကာင္းျမင္ၾကၿပီး
အိုဘားမားအားေထာက္ခံမွဳႏွဳန္းမွာလည္း (၄၅%) သာ႐ွိ၏။

တိုင္းမ္စ္သတင္း႒ာနမွေကာက္ယူခဲ့ေသာစစ္တမ္းတြင္မူပိုဆိုးသည္။ ၄င္းအားေထာက္ခံမွာ (၄၄%) သာ႐ွိ၏။
ကြင္နဖီးယက္စစ္တမ္းတြင္ဆႏၵျပဳသူမ်ားမွမူ စီးပြားေရးျပႆနာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးရန္ႏွင့္ ဓါတ္ဆီေစ်းျပႆနာတို႔အား
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ ႐ြမ္နီကိုပို၍လိုလားၾကသည္။ ဟုတ္မဟုတ္ကေတာ့မသိ… လူခ်မ္းသာမ်ားသာမက၊ လူတိုင္းအတြက္မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာအိုဘားမား၏ စကားလံုးၾကီးႀကီးမ်ားကို တန္ျပန္ရန္အတြက္ အိုဘားမားသည္စီးပြားေရးရာတြင္ညံ့ဖ်င္းသည္ဆိုေသာ ျပည္သူမ်ား၏အထင္အား ႐ြမ္နီ၏မဲဆြယ္ျခင္း၌ ပိုမိုသိ
သာထင္႐ွားေအာင္ လုပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

“ အိုဘားမားရဲ႕ဦးေဆာင္မွဳေအာက္မွာ အလုပ္အကိုင္ေတြဆံုး႐ွံဳး၊ အိုးအိမ္ေတြလက္လႊတ္ အေမရိကန္
အိပ္မက္ေတြလည္း တစစီေခ်ဖ်က္ခံခဲ့ရတယ္ဗ်ာ… အလုပ္မျဖစ္တဲ့ ဒီအူေၾကာင္က်ားအိုင္ဒီယာေတြကို
ရပ္တန္းကရပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ၊ အေမရိကန္ျပည္သူေတြအတြက္အလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔
စီးပြားေရးထုထည္ပမာဏေတြကို အမွန္တကယ္တိုးတက္ႀကီးထြားေစမယ့္ အယူအဆ႐ွိေနဖို႔ေတာ့လို
အပ္ေနပါတယ္…”

ဟုၾကာသပေတးေန႔တြင္႐ြမ္နီမွဆိုခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနတိုးတက္လာတာကိုမခံစားရတဲ့ မ်ားျပားလွေသာအေမရိကန္ေတြ ႐ွိေနၾကတဲ့
အတြက္ ယခုသာေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ ႐ြမ္နီအႏိုင္ရႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္ဟု ပဲန္ဆဲလ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္
(Pennsylvania)၊ ၀စ္လ္ခ္စ္တကၠသိုလ္ (Wilkes University) မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆိုင္ရာပါေမာကၡတဦးျဖစ္သည့္
ေသာမတ္စ္ေဘာ္လ္ဒီႏို
(Thomas Baldino) မွထင္ျမင္ယူဆ၏။ ႐ြမ္နီႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကအက်ဳိးစီးပြားအတြက္
၄င္းႏွင့္ပူးေပါင္းလာေသာမဟာမိတ္အုပ္စုမ်ားထံမွ ထြက္လာေသာေၾကာ္ျငာလွဳိင္းလံုးႀကီးသည္ အိုဘားမား၏ႏိုင္
ငံေရးအခ်က္ျပစကားမ်ားကို တစစီဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သည္ဟု ပါေမာကၡေသာမတ္စ္မွသတိေပးခဲ့သည္။

“ စီးပြားေရးအေျခအေနတိုးတက္ေနပါၿပီလို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က်ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္တဲ့ အေနအထား
တခုခု႐ွိမေနဘူးဆိုရင္ေတာ့…အိုဘားမားအေနနဲ႔ သူ႔ကိုဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ေၾကာ္ျငာေတြေၾကာင့္ သူသာလွ်င္
စီးပြားေရးကိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္သူပါလို႔ ခါတိုင္းလိုျဖီးလို႔မရေတာ့ပါဘူး…”

ဟု ပါေမာကၡေသာမတ္စ္မွေျပာသည္။ အလားတူပင္ ႐ြမ္နီ၌လည္း ေသာကပြားစရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ွိေနျပန္သည္။
လူျဖဴမဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားအနက္တြင္မူ ႐ြမ္နီမွအိုဘားမားအား အသာစီးႏွင့္ဦးေဆာင္ေနေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
လက္တီႏိုမဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားအၾကားတြင္မူ အိုဘားမားႏွင့္ယွဥ္ပါက ႐ြမ္နီအေနႏွင့္အေတာ္ျပတ္က်န္ေနၿပီး ထိုကြာဟမွဳကိုခ်ံဳ႕မပစ္ႏိုင္လွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ေသခ်ာေပါက္႐ွံဳးႏိုင္ေပ၏။

ေ၀ေလေလ၀ါးလားလား ေ၀လာေမာင္တို႔၀ါး အိုဘားမားကေတာ့ လံုး၀အလုပ္မျဖစ္ဘူးဗ်ဳိ႕…

ဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကိုဆုပ္ကိုင္၍ အိုဘားမား၏အဓိကေပ်ာ့ကြက္ျဖစ္ေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္
ညံ့ဖ်င္းမွဳအေပၚတြင္ ႐ြမ္နီမွခြထုိင္၍ေတာက္ေလွ်ာက္မွန္မွန္ထိုးႏွက္ေနခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ အလုပ္အကိုင္မဲ့ပမာဏႏွဳန္းထားသည္
လက္႐ွိပမာဏျဖစ္သည့္ (၈.၂%) မွ ေအာက္သို႔ထပ္မံက်ဆင္းလာမည္ဆိုပါက အိုဘားမားအေနႏွင့္လူမိုက္ကံေကာင္းလည္း
ျဖစ္လာႏိုင္ေပ၏။

အိုဘားမား၏ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ မဲဆြယ္ပြဲယႏ ၱရားအေနႏွင့္လည္း လူအမ်ား၏အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုစေတး၍ အျခားသူမ်ား
ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေမာင္ပိုင္စီးတတ္သူ (Corporate Raider) ဆိုေသာ ႐ြမ္နီအားကင္ပြန္းတပ္မွဳမ်ားကို အျမတ္ထုတ္၍
၄င္းအားထိုးစစ္ဆင္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိုဘားမား၏ ႐ြမ္နီ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနအား ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္တိုးေကာက္ရန္မဲဆြယ္ေနျခင္းႏွင့္ ႐ြမ္နီ၏အခြန္ေပးေဆာင္မွဳမွတ္တမ္းအားေၾကျငာရန္ ၄င္း၏ဘက္ေတာ္သားမ်ားမွ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းမ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲသာျဖစ္သည္။

႐ြမ္နီအေနႏွင့္လည္း စုစုေပါင္းမဲဆႏၵနယ္ (၅၃၈) ခုအနက္မွ သမၼတျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ (၂၇၀) ကိုအပိုင္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္
ကန္႔လန္ကာေနာက္ကြယ္မွ အၿငိမ္လွဳပ္႐ွားေန၏။ ႐ြမ္နီအေနႏွင့္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ (Florida) ႏွင့္ အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္ (Ohio)
မ်ားကိုရမည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိသိမ္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အိုဘားမားအေနႏွင့္မူကား ေအာင္ပြဲခံရန္လမ္းေၾကာင္းေတြပိုမ်ားေန၏။

အိုဘားမားႏွင့္ထိပ္တိုက္မေတြ႕မီ ေပၚလတီကို (Politico) ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္လတ္တေလာေဖၚျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ြမ္နီ၏ရီပတ္ဘလစ္
ကန္ပါတီသို႔ပါ ကူးစက္သြားခဲ့ေသာ ခံစားခ်က္တခုျဖစ္သည့္…

႐ြမ္နီသည္ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္မည့္ယွဥ္ၿပိဳင္သူတဦးမွျဖစ္ပါ့မလား…”

ဆိုေသာ သမ႐ိုးက်အေတြးအေခၚမ်ားအား ႐ြမ္နီအေနႏွင့္ဦးစြာေအာင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေနေပေသး၏။

Daniel Kane

Advertisements