သီရိလကၤာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ကို ေထာင္မွျပန္လႊတ္

သီရိလကၤာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဆာရတ္ ဖုန္စကၠ ကို အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ဖမ္းဆီး
ထိမ္းသိမ္းထား ရမွာ ျပန္လႊတ္ေပး မည္ ဟု သီရီလကၤာ သမၼတ မာဟင္ဒါ ရာဂ်ာ ပါခ္ ဆီ က အတည္
ျပဳ ေျပာၾကား သည္။

ဆာရတ္ ဖုန္စကၠ သည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မွ ႏႈတ္ ထြက္ ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ သီရိ
လကၤာ ေရြးေကာက္ ပြဲ ဥ္ ၿပိဳင္ဘက္ သမၼတ ကို ရႈံး နိမ့္ ခဲ့ ၿပီး ေနာက္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း ခ် ခံ ခဲ့ ရ
သည္။

ေျမာက္ပိုင္း ဂ်ဖနာ ကၽြန္းဆြယ္ရွိ တမီလ္ က်ားသူပုန္ တို ့အား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္  ေမလက အျမစ္ျဖဳတ္
တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ သည့္ စစ္ပြဲ ကို ဦးေဆာင္ ႏိုင္မႈ ေၾကာင့္ ဖုန္စကၠသည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္
လာခဲ့ သည္။

၎ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာ ခ်ိန္ ဥ္ အာဏာသိမ္း မည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚ လာခဲ့ ေသာ္
လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မွ ႏႈတ္္ ထြက္ ခဲ့ သည္။

ေရတပ္ ပါရွိ သည့္ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ ပိုင္း ရွိ တမီလ္ သူပုန္ တို ့ ႏွင့္ ႏွစ္ၾကာရွည္ စြာ ျဖစ္ပြား ခဲ့ သည့္
ျပည္တြင္း စစ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ ခိုက္ ႏိုင္၍ ျပည္သူ အမ်ား စု က ဖုန္စကၠ ကို လိုလား ၾက
သည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ား မွာ သီရိလကၤာ စစ္တပ္ က တမီလ္ သူပုန္ မ်ား ကို
ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ ခိုက္ ႏိုင္ျခင္း ကို အတုယူ အားက် ၿပီးေနာက္ ကိုးကန္ ့ေဒသ ထိုးစစ္ ကို ဆင္
ႏႊဲခဲ့ သည္။

ဖုန္စကၠ ကို ၂၆ ႏွစ္ၾကာ သီရိလကၤာ ျပည္တြင္း စစ္ ၿပီး ဆံုးျခင္း သံုး ႏွစ္ ျပည့္ အခမ္းအနားကို
ၿမိဳ ့ေတာ္ ကိုလံဘုိ တြင္ က်င္း ပရန္  လာမည့္ သီတင္း ပတ္ အတြင္း စီစဥ္ ေန ခ်ိန္ တြင္ ျပန္လႊတ္
မည္ ျဖစ္သည္။

Sri Lanka, Sareth Fonseka

Advertisements