ပုဒ္မ ၅ (ည) ကို ဖ်က္သိမ္းဖို ့လႊတ္ေတာ္ မွာ အဆိုတင္သြင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ က လႊတ္ေတာ္ သို ့  ဒီမုိကေရစီပါတီသစ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္
ဦးသိန္းၫြန္႔က တင္သြင္း ခဲ့ သည့္ “၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ” ကို
ဖ်က္သိမ္းရန္ အဆို ကို ပယ္ ခ် ခံ ရ ၿပီး ေနာက္ တစ္ႏွစ္ အၾကာ မွာ ထပ္မံ တင္ သြင္း ရာ
တြင္ သက္ ဆုိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲ ေရး ဒု၀န္ ႀကီး က လက္ခံ  ခဲ့ သျဖင့္
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ က ဥပေဒ ေရး ရာ ကၽြမ္းက်င္ သူ မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရန္ သေဘာတူ ခဲ့
သည္။

၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ သည္ ပါလီ မန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္က ျပည္
တြင္း လက္နက္ ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈ မ်ား ႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ ေနရစဥ္ ဦးႏု အစိုး ရ က ဖန္တီး
ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္ လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ ေခာတ္ ႏွင့္ န၀တ ၊ နအဖ အစိုးရ လက္ထက္ တို ့ တြင္
ႏိုင္ငံ ေရး တက္ ၾကြ လႈပ္ရွား သူမ်ား ကို ထို ပုဒ္မ  ျဖင့္ ပင္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ ၿပီး  စြဲခ်က္ တင္ ကာ
ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ ေပး ခဲ့ သည္။

န၀တ ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ႏုိင္ငံ ေရး လႈပ္ရွား မႈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်
ခ်ခံ ရသူ မ်ား အား အာဏာ ပိုင္ မ်ား က ပုဒ္မ ၅(ည) ျဖင့္ ဆြဲ ခ်က္ တင္ေလ့ရွိသည္။

Advertisements