အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ၏ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ | စီးပြား ေရး ပိတ္ ဆို ့မႈ ရုပ္သိမ္းဖို ့ ေစာလြန္း

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ အမတ္ႀကီး ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ ကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့
ဥ္ က်င္း ပရာ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ သတင္း ေထာက္ မ်ား တက္ ေရာက္ ခဲ့ ၾကသည္။ သံ
အမတ္ ႀကီး  ဒရက္(ခ) မစ္ရွလ္ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ား ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
ခရီးစဥ္ ကို အေမရိကန္ အစိုး ရ က အားေပး ေထာက္ခံ ေန မႈ မ်ား အေၾကာင္း အဓိက ထား
ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အား အေရးယူပိတ္ ဆို ့ထား မႈ မ်ား ကို ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ပဲ ၿပီး ဆံုး ေစေတာ့မယ္
ဆိို တာ ေစာလြန္း အား ႀကီး တယ္ လို ့ လည္း AFP သတင္း ဌာန ကို ေျပာခဲ့ သည္။

အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူ ပိတ္ ဆို ့ထား မႈ မ်ား ကို သက္တမ္း
တိုး ရန္ စီစဥ္ လွ်က္ ရွိသည္။

ဆက္ ၿပီး ေတာ့ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ ေတြ အရွိန္ အဟုန္ နဲ ့ ဆက္ လုပ္ မယ္ ဆိုရင္ သြင္း
ကုန္ ပိတ္ပင္ ထား မႈ ေတြ ကို ဖယ္ရွား ေပး ဖို ့လည္း လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာ
ၾကား ခဲ့ သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ က ကခ်င္ ျပည္ နယ္ ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္ နယ္ တြင္ ျဖစ္ပြား ေနသည့္ ပဋိပကၡ
မ်ား အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သန္း လႈဒါန္း ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ အမတ္ ႀကီး ၏ ယေန ့ ျပဳ လုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခ်က္ ကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ အေမရိကန္ သံရံုး က ဘာသာျပန္ ဆို  ေဖာ္ျပထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ U.S. Embassy Rangoon

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ အမတ္ ႀကီး ၏ ယေန ့ ျပဳ လုပ္သည့္ သတင္းစာ
ရွင္းလင္း ပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခ်က္ ကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ အေမရိကန္ သံရံုး က ဘာသာျပန္ ဆို
ေဖာ္ျပထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ U.S. Embassy Rangoon

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ အမတ္ ႀကီး ၏ ယေန ့ ျပဳ လုပ္သည့္ သတင္းစာ
ရွင္းလင္း ပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခ်က္ ကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ အေမရိကန္ သံရံုး က ဘာသာျပန္ ဆို
ေဖာ္ျပထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ U.S. Embassy Rangoon

Advertisements