ကေမာၻဇ ဘဏ္ က ဗီဇာ ကဒ္ စနစ္ ကို သံုးမည္ ဟုဆို

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွ ဘဏ္မ်ား သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ႏိုင္ငံ တကာ မွ အီလက္ထေရာနစ္
ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္း မႈ ႏွင့္၀ယ္ယူ သံုးစြဲ မႈ ျပဳ ႏိုင္သည့္ ခရက္ဒစ္ ကဒ္ စနစ္ ကို ေမွ်ာ္
လင့္ ေနၾက သည္  ။

ကေမာၻ ဇ ဘဏ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ၎တို ့ ဘဏ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ မွ  ခရက္ ဒစ္
ႏွင့္ ေငြႀကိဳတင္ သြင္း ၀ယ္ယူသည့္ ဒက္ဘစ္ ကဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ၿပီး ကေမာၻ ဇ ဘဏ္ကဒ္မ်ား ကို ဗီဇာ ကဒ္ ျဖင့္ ထုတ္ ေ၀ ေတာ့မည္ ဟု ဘဏ္၏ ဒု
တိယ ဥကၠဌ ဦးသန္းေ၀ က ေျပာသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တို ့ ညိႈ ႏိႈင္းေနတဲ ့ အဆင့္ ပါ ၊ မၾကာခင္ ကေမာၻဇ ဘဏ္ကဒ္ ေတြ ကို VISA
ကဒ္ နဲ ့ သံုးမွာ ပါ ဟု ဆိုသည္။

VISA ကဒ္ ျဖင့္ ေငြ ေခ် ႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ သည္ ျမန္မာ ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း ႏိုင္
ဥ္ ပင္  ရရွိ သည္။

VISA ကဒ္ အသံုး ျပဳ ႏိုင္ခဲ့ လွ်င္ ႏိုင္ငံျခား သား ကမာၻ လည့္ ခရီးသည္ မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
သို ့ ၀င္ေရာက္သည့္ အခါ လမ္းခရီတစ္ေထာက္ဥ္ သံုး မည့္ ေငြ ေၾကး အတြက္ ေငြ သား
စကၠဴ ကို ႀကိဳ တင္ ထုတ္ထား စရာ မလို ေတာ့ ေခ်။

အျခား ဘဏ္  ၀န္ထမ္း တစ္ဦး က မူ သူ ့ တြင္ တရား၀င္ သတင္း ထုတ္ ျပန္ရန္ အခြင့္
မရွိ ေသာ္ လည္း Master Card, China Union Paid ႏွင့္ ဂ်ပန္မွာ ဘဏ္ ေငြေၾကး
အဖြဲ့  အစည္းမ်ား ႏွင့္ လည္း တိုင္ ပင္ ေနသည္ ဟု ဆိုသည္။

VISA ကဒ္ကဲ့ သို ့ ပင္ Master, Diner ႏွင့္ Discovery တို ့မွာ ခရက္ဒစ္ ကဒ္
ႏွင့္ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေပးေခ် မႈေဆာင္ ရြက္ ေနသည့္ ကုမၸ
ဏီမ်ား ျဖစ္သည္။

Advertisements