ေ၀ဖန္မႈ မ်ား ေပၚထြက္လာ ႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ သစ္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ ေနရာ ပါ၀င္

ႏိုင္ငံ တြင္း ဥ္ အေျခအေန မၿငိမ္မသက္ မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေန ျခင္းမွ စ၍ ၊ တိုင္း ျပည္ တြင္ ျပည္သူ
မ်ား ၏  ေတာင္း ဆို အံုၾကြ လာ မႈ မ်ား ေပၚေပါက္ ရာ တြင္ အစိုးရ တိုင္း က အာဏာစက္ ကို သံုး
၍ ဖိႏွိပ္ ဖယ္ရွား လိုတတ္သည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ ကိစၥမ်ိဳး တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အေရး ေပၚ အေျခ
အေနႏွင့္ အင္အား သံုး ပိုင္ ခြင့္ စသည့္ တရား ၀င္ အမိန္ ့ မ်ား ကို အတည္ ျပဳ ႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့
ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ပါ ၀င္သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။

အဆို ပါ ေကာ္မတီ အား အစိုးရ ၏ ဖိႏွိပ္ ေရး ယႏၱယား တစ္ခု အျဖစ္သာ ရႈျမင္ ၾက မႈ မ်ား ရွိ သလုိ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ ေဆာင္ ရြက္ ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေ၀ဖန္ ကန္ ့ကြက္ မႈ မ်ား ရွိလာ
ႏိုင္သည္ ဟု FNG မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ မွ လူ ငယ္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ ရွား သူ ကို ၀င္းသူ က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို
ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ၊ ႏိုင္ငံ ျခားေရး ေကာ္မတီ ၊ ပညာေရး ေကာ္မတီ ေတြ ကို ေခါင္း
ေဆာင္ မယ္ လို ့ထင္ထား ခဲ့ တာ ဟု ေျပာသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ သည္ လည္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ေဟာင္း
၏ အေမြ ကို ဆက္ခံ သည့္ ေကာ္မတီ အျဖစ္ ေ၀ဖန္ မႈ မ်ား ရွိ လာ ႏိုင္ ၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မတီ တြင္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ ေန ျခင္း ျဖစ္ လည္း ေ၀ဖန္ ခံ ရ ႏိုင္ မႈ မ်ား ရွိ လာ ႏိုင္သည္။

ထိုေကာ္မတီ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ထည့္ သြင္း ျခင္း မွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူ
မ်ား အေနျဖင့္ သေဘာထား ရိုးသား မႈ ရွိ ပံု မရ ဟု မွတ္ ခ်က္ ျပဳ ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ- `တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ´
အသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ

(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒- ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္၊
(၂) ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ဥာဏ္ ပန္းတေနာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၃) ဦးမင္းေဆြ၊ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၄) ေဒၚဒြဲဘူ၊ အင္န္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၅) ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ မိုင္းျပင္း မဲဆႏၵနယ္၊အဖြဲ႔၀င္

(၆) ေဒါက္တာရိုအုပ္ မတူပီ၊ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၇) ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ဇီးကုန္းမဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၈) ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္း၊ က်ိဳက္မေရာ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၉) ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြ၊ တာေမြ၊ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၁၀) ဦးစိုးရယ္၊ ဒီေမာဆို၊ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၁၁) ေဒၚခင္ေစာေ၀၊ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၁၂) ဦးနယ္လ္ဆင္ (ခ) ဦးေဆာင္ဆီ ၊ ေက်ာက္မဲ မဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၁၃) ဦးသိန္းၫြန္႔၊ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္၊ အဖြဲ႔၀င္
(၁၄) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႔၀င္
(၁၅) ဦး၀င္းျမင့္၊ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္၊ အတြင္းေရးမွဴး တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

Advertisements