တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏွင့္ သမၼတ ေတြ ့ဆံု

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး
ခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္း
စိန္ တို ့သည္ ယေန ့ ၾသဂုတ္ လ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ ေတြ ့ဆံံု ခဲ့ သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန ့ က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့
သည္ ပထမ အႀကိမ္ ေတြ ့ဆံု ခဲ့ ၿပီး တစ္ႏွစ္ နီး ပါး အၾကာ တြင္ တတိယ အႀကိမ္ ေတြ ့ဆံုျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ လ ၁၂ ရက္ေန ့ က ၾကား ျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲ အၿပီး ဒုတိယ အႀကိ္မ္ ေတြ ့ဆံု မႈ ျပဳခဲ့ သည္။

ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ေတြ ့ဆံု မႈ တြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ေတြ ့
ဆံု ေဆြး ေႏြး ႏိုင္သည္ ကို မသိရွိ ရ ေသး ေသာ္ လည္း ရခိုင္ ေဒသ အေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ျခား ရင္း
ႏွီးျမဳပ္ ႏွံ မႈ ဆို္င္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား ျဖစ္ ႏုိင္သည္ ဟု သိရသည္။

ယခု ေတြ ့ဆံု မႈ သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က
လႊတ္ေတာ္ တြင္ င့္ လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
ဥကၠဌ အျဖစ္ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၿပီး ငါးရက္ အၾကာ တြင္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

2 responses to “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏွင့္ သမၼတ ေတြ ့ဆံု

  1. ေကာင္းမြန္ေသာေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ပါေစ

Comments are closed.