တိုက္ခ်င္း ပစ္ အပါအ၀င္ မည္သည့္ ဒံုးလက္ နက္ မဆို ဖမ္းယူ ႏိုင္သည့္ ေရဒါ ကို ဂ်ပန္ မွာ တပ္ ဆင္

ေျမျပင္မွာ ေ၀ဟင္ ၊ ေ၀ဟင္ မွာ ေျမျပင္ အပါ အ၀င္ မည္ သည့္ ဒံုးလက္ နက္ ၏ လႈိင္း
ကို မဆို ဖမ္း ယူ ရရွိ ႏိုင္သည့္ ေခာတ္ မွီ X Band Radar ကို
အေမရိကန္ အမွတ္ ၇ ေရ တပ္မေတာ္ တည္ ရွိ ရာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ တြင္ ခ် ထား
မည္ ဟု ယေန ့ ပင္ တဂြန္ က အတည္ ျပဳ သည္။ X Band သည္ ဘက္စံု သံုး
ေရဒါ ျဖစ္ ၿပီး ယခင္ က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တြင္း ႏွင့္ အေရွ ့ ဥေရာ ပ
ဥ္ တပ္ ဆင္ ခဲ့ သည္။ မည္ သည့္ တုန္ ခါ မႈ လႈိင္း ကို မဆို ဖမ္း ယူ ရရွိ ႏိုင္ၿပီး
ေမာ္ ေတာ္ ကား ၊ သေဘၤာ ၊ ေလယာဥ္ ပ်ံ စ သည္ တို ့ ၏ အျမန္ႏႈန္း လႈိင္း မ်ား
ကို မဆို ဖမ္း ယူ ရရွိ ႏိုင္သည့္ ေရဒါ ျဖစ္သည္။ ရာသီ
ဥတု ႏွင့္ အမိန္ ့ေပး စနစ္ ကို လည္း က်င့္ သံုး ႏိုင္သည္။

ေျမာက္ ကို ရီးယား ၏ ဒံုးလက္ နက္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ ႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ၏
ဒံုးလက္နက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေန မႈ ကို ကာကြယ္ ရန္ ဂ်ပန္ တြင္ တပ္ ဆင္ ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထို သို ့ တပ္ ဆင္ မႈ သည္ အာရွ ေဒ သတြင္ အေမရိကန္ ၏ ကာ
ကြယ္ ေရး စနစ္ အဆင့္ ျမွင့္ တင္ ျခင္း ၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္သည္။

X Band Radar တြင္ ပါ ၀င္ ေသာ စနစ္ တစ္ ခု က ရန္သူ ၏ ေရဒီယို လႈိင္း
မ်ား ကို လည္း ၾကား ျဖတ္ ဖမ္း ယူ ႏိုင္ သည္။

ရန္သူ ႏိုင္ငံ က ဒံုးလက္ နက္ ပစ္ လႊတ္ျခင္း ကို ေရဒါ က ေတြ ့ရွိ ပါက တိုက္
ခ်င္း ပစ္ ဒံုး ပ်ံ မ်ား ကို ၾကား ျဖတ္ ဟန္ ့တား ႏိုင္သည့္ ဒံုးခြင္းဒံုး တပ္ ဆင္ထား
သည့္ သေဘၤာ သို ့ မဟုတ္ ေျမျပင္ တပ္ ရင္း မ်ား သို ့ တစ္စကၠန္ ့ ၏ ၁၀ ပံု ၁
ပံု အတြင္း အေၾကာင္း ၾကား ႏိုင္သည္။

ေျမာက္ ကို ရီးယား ႏိုင္ငံ သည္ ဒံုးလက္ နက္ စမ္း သပ္ မႈ မ်ား ကို  ျပဳ လုပ္ ကာ
ဂ်ပန္ ႏွင့္ ေတာင္ ကို ရီးယား ႏိုင္ငံ မ်ား ကို ၿခိမ္းေျခာက္ သည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ
က မူ တိုက္ ခ်င္း ပစ္ ဒံုး ပ်ံ မ်ား ကို မၾကာ မွီ ျပစ္ ခ် ႏိုင္ ေတာ့ မည္ ဟု ဆိုသည္။

Photo : WSJ

Advertisements