ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈ ဥပေဒ အတည္ ျပဳ ၿပီ

ၾကာရွည္ စြာ ေစာင့္ စား ခဲ့ ရသည့္ ႏိုင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံ မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကို ယေန ့ လႊတ္
ေတာ္ မွ အတည္ ျပဳ လုိက္ ၿပီ ျဖစ္သည္ ဟု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသိန္း
ညြန္ ့ က ရိုက္တာ သတင္း ဌာန ကို ေျပာသည္။

ကနဦး ပိုင္း က ဥပေဒ ၾကမ္း တြင္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ မႈ ၊ လယ္ယာ ႏွင့္ စိုက္ ပ်ိဳး ေမြး ျမဴေရး ၊
ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း မ်ား ကို ကန္ ့ သတ္ ထား ခဲ့ ေသာ္ လည္း ယခု ဥပေဒ ၾကမ္း တြင္ ၊  ကမ္း
နီး ၊ကမ္း ေ၀း ႏွင့္ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ ျပင္ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း မ်ား ကို သာ တိုင္းရင္း သား လုပ္
ငန္း ရွင္ တို ့ အက်ိဳး အတြက္ ကန္ ့ သတ္ ထား သည္။

ယခင္ က အဆို ျပဳ ထား သည့္ အနည္း ဆံုး ေဒၚလာ ၅ သန္း ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ ရမည္ ဆို သည့္
အခ်က္ အား ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ ေကာ္ မရွင္ က လုပ္ငန္း အမ်ိဳး အစား ေပၚ လိုက္ ၿပီး အနည္း
ဆံုး  အရင္း အႏွီး မည္ မွ် ထည့္ ၀င္ ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို သတ္ မွတ္ ေပး သြား မည္
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံ ျခား ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ ႏွံမႈ ဥပေဒ ထြက္ ရွိ မလာ ေသး ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ျခား
ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ သူ အခ်ိဳ ့ မွာျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ၀င္ေရာက္ လုပ္ ကိုင္ မည့္ စီး ပြား ေရး မ်ား အတြက္
ေစာင့္ ဆိုင္း ေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။

ယေန  ့ ထြက္ ရွိ လာ သည့္ ႏိုင္ငံ ျခား ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ ဥပေဒ ၾကမ္း တြင္ ႏိုင္ငံ ျခား သား စီး
ပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား ကို တစ္စံု တစ္ရာ စြဲ ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ မက္ လံုး မပါရွိ ျခင္း မွာ ဥပေဒ
ျပဳ သူ တို ့ ၏ အားနက္ ခ်က္ ပင္ ျဖစ္သည္ ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္ သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပညာ
ကို ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ား က ေထာက္ ျပ ၾကသည္။

ယေန ့ ထြက္ရွိ လာသည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း တြင္ တိုင္းရင္းသား စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား ႏွင့္ ဖက္
စပ္ ပူး တြဲ လုပ္ ကိုင္ ရန္ အတြက္ ေ၀ စု အမ်ား ဆံုး ပဏာ မ ကို လည္း ျပင္ ဆင္ ထား သည္။

Advertisements