စစ္တမ္း အေမးလႊာ (ကဗ်ာ)

ညႊန္ၾကားခ်က္။      ။ေအာက္ပါစာေၾကာင္းတစ္စံုစီတြင္ သင့္ထင္ၿမင္ခ်က္ကိုအေကာင္းဆံုး
ေဖာ္ၿပနုိင္သည့္စာေၾကာင္းအား ၎စာေၾကာင္းထိပ္ရွိအကၡရာ(က) သို႔မဟုတ္ (ခ) ကိုခဲတံ
ၿဖင့္ဝိုင္း၍ေရြးခ်ယ္ပါ။ စာေၾကာင္းအစံုတိုင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ရပါမည္။  မည္သည္ကို
မ်ွခ်န္လွပ္ခဲ့ၿခင္း မၿပဳရ။

၁။(က) ခႏၶာကိုယ္နွင့္ကမာၻေလာကၾကီးအတြင္းရွိ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္တို႔ပိုင္
ဆိုင္နုိင္ေသာ အသိပညာအားလံုး၏ေသာ့ခ်က္ၿဖစ္သည္။
(ခ) အသိပညာကို စိတ္သို႔မဟုုတ္စိတ္တန္ခိုးကိုအေၿခခံေသာ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္သာရ
နုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

၂။(က) ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ၏ဘဝကို ကံနွင့္ၿဖစ္တန္စြမ္းတို႔က မ်ားစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
(ခ) ဘဝ၏အေၿခခံလားရာကို  ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ဆံုးၿဖတ္နုိင္သည္။

၃။(က) သဘာဝတရားသည္ လူသား၏လိုအပ္ခ်က္တို႔အေပၚ အက်ိဳးလည္းမၿပဳ၊ အက်ိဳး
လည္းမပ်က္ေစပါ။
(ခ) သိသာထင္ရွားမႈမရွိသည့္တိုင္ သဘာဝတရားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။

၄။(က) ကမာၻေလာကၾကီးကို လံုေလာက္ေသာအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ  ကြ်န္ေတာ္/
ကြ်န္မနားလည္ထားသည္။
(ခ) ကမာၻေလာကၾကီးသည္ စိတ္ရႈပ္ေထြးဖြယ္ၿဖစ္သည္။

၅။(က) အခ်စ္သည္ အၾကီးမားဆံုးေပ်ာ္ရႊင္မႈၿဖစ္သည္။
(ခ) အခ်စ္သည္အာရုံေမွာက္မွားမႈ။ ၎၏အေပ်ာ္တို႔သည္ကား မတည္ၿမဲ။

၆။(က) ကမာၻေလာကၾကီး၏အေၿခအေနကို နုိင္ငံေရးနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္
တို႔က တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစနိုင္သည္။
(ခ) နုိင္ငံေရးနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔သည္ အေၿခခံအားၿဖင့္အက်ိဳးမရွိ။

၇။(က) ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအဆန္ဆံုးခံစားမႈတို႔ကို ၿပည့္ၿပည့္စံုစံုထုတ္ေဖာ္
ေၿပာဆိုနိုင္ၿခင္းမရွိပါ။
(ခ)  ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုနိုင္ၿခင္းမရွိေသာ ခံစားမႈရယ္လို႔မရွိ။

၈။(က) အက်င့္သီလေစာင့္ထိန္းၿခင္းကိုယ္၌က အက်ိဳးထူးၿဖစ္သည္။
(ခ) အက်င့္သီလသည္ အက်ိဳးအၿမတ္ကိစၥနွင့္မပတ္သက္။

၉။(က) မည္သူမည္ဝါသည္ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူၿဖစ္သည္ကို အတပ္ေၿပာလို႔ရသည္။
(ခ) သင္ေမ်ွာ္လင့္မထားေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ လူေတြကသင့္ကို ရုတ္တရက္ထိုးနွက္
တိုက္ခိုက္တတ္သည္။

၁ဝ။(က)ေက်းလက္ေဒသမွာေနထိုင္ၿခင္းသည္ မက္ေမာဖြယ္အေကာင္းဆံုးကိစၥၿဖစ္သည္။
(ခ) ၿမိဳ႕ၿပမွာေနထိုင္ၿခင္းသည္ မက္ေမာဖြယ္အေကာင္းဆံုးကိစၥၿဖစ္သည္။

၁၁။(က) စီးပြားေရးနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာမညီမ်ွမႈသည္ အၾကီးမားဆံုးေသာ လူမႈဒုစရိုက္ၾကီး
ၿဖစ္သည္။
(ခ) အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စံနစ္သည္ အၾကီးမားဆံုးေသာ လူမႈဒုစရိုက္ၾကီးၿဖစ္သည္။

၁၂။(က) ၿခံဳငံုၾကည့္လ်ွင္ နည္းပညာကလူသားကို ေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။
(ခ) ၿခံဳငံုၾကည့္လ်ွင္ နည္းပညာကလူသားကို ဆိုးက်ိဳးေပးသည္။

၁၃။(က) အလုပ္သည္ လူသား၏အၾကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ၿဖည့္စြမ္းမႈကိုေပးနုိင္မည့္ ၿဖစ္တန္
စြမ္းေသာအရင္းအၿမစ္ၿဖစ္သည္။
(ခ) အလုပ္မွလြတ္ေၿမာက္ၿခင္းသည္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈတိုင္း
၏ ပန္းတိုင္ၿဖစ္သင့္သည္။

၁၄။(က) အနုပညာ၏အစစ္အမွန္သေဘာသဘာဝက နုိင္ငံေရးဆန္ၿပီး ကြ်နု္ပ္တို႔၏အရိွတ
ရားဆိုင္ရာသိမွတ္မႈတို႔ကို ေၿပာင္းလဲေပးနိုင္သည္။
(ခ)အနုပညာသည္လူ၏သိစိတ္ကိုသာေၿပာင္းလဲေပးနိုင္ၿပီး အၿဖစ္အပ်က္တို႔ကိုေၿပာင္း
လဲေပးနိုင္ၿခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးနွင့္မသက္ဆိုင္။

ခ်ားလ္စ္ဘန္းစတိုင္းန္

ၿမန္မာၿပန္-ေမာင္ေဒး

(အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာ Charles Bernstein ရဲ႕ Questionnaire ကဗ်ာကိုၿပန္ဆိုပါတယ္)
Charles Bernstein, 2006. Photo by Cecilia Gronberg.

Advertisements