ဆားေရာဂါကဲ့သို႕ ပေဟဠိဆန္ေသာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အသစ္တမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖ်ားနာ၍ (၂)ဦးေသဆံုး။

ေအာင္ပန္၊     ၊အသက္ (၄၉) ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတဦးသည္ ရက္သတၱပါအနည္းငယ္က
ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားႏိုင္ငံ၊Riyadh ျပည္နယ္အတြင္းသို႕အလည္အပါတ္သြား ခဲ့ရမွာ  ဗိုင္းရပ္(စ)
တမ်ိဳးကူးစက္ခဲ့ျပီး အသက္ရူခက္ခဲေစေသာဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ ကာတာႏိုင္ငံမွတဆင့္ အထူးေဆး
ကုသေလယာဥ္ျဖင့္ လန္ဒန္ရွိေဆးရံုသို႕ ေဆးကုသခံရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။အသက္ရႈရန္ခက္ခဲျပီး
ဖ်ားနာေနေသာေဝဒနာရွင္အားစစ္ေဆးရာတြင္အမ်ိဳးအမည္ မသိရေသာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ
ပိုးေၾကာင့္ေဝဒနာခံစားေနရမႈကို ၾကိဳးစားကုသေနရသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆိုပါ ပေဟဠိဆန္ေသာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ေဆာ္ဒီအာေရဗီယားႏိုင္ငံတြင္
လူ (၂)ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

က်မၼာေရးကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီ(HPA) အဆိုပါ  ပေဟဠိဆန္ေသာဗိုင္းရပ္စ္သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးေသာ မည္သည့္ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တူညီမႈမရွိဘဲ အသစ္ေတြ႕ရွိေသာ
ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးအသစ္တခုျဖစ္ေနေၾကာင္းေၾကညာလိုက္သည္။

HPA မွပေရာ္ဖက္ဆာ John Watson က ပေဟဠိဆန္ေသာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ အေရွ့အလယ္ပိုင္း
တြင္ လူ(၂)ဦးေသဆံုးသြားခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ျပီး လန္ဒန္တြင္ေဆး
ကုသခံေနသူႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကိုစစ္ေဆးခဲ့ျပီးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

HPA ဌာနမွ ကမၻာက်မၼာေရးအဖြဲ႕(WHO) သို႕ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္အားကမၻာ့သို႕ပ်ံႏွံမႈမျဖစ္ပြားေစရန္
WHO ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမွ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္လွန္ကထားခဲ့သည္။

ပေဟဠိဆန္ေသာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ဂ်ဴလိုင္လကျဖစ္ပြား ဆားေရာဂါကဲ့သို႕ အျခားႏိုင္ငံမ်ား
သို႕ ကူးစက္မသြားေစရန္အတြက္ အထူးထိမ္းခ်ဳပ္မႈလိုအပ္ေၾကာင္းေျပာဆိုလိုက္သည္။ ဆားေရာကို
အာရွတိုက္ရွိ ေဟာင္ေကာင္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ယူဆရကာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၄၂)ႏိုင္ငံသို႕ကူး
စက္ျပန္ ့ ႕ႏွံခဲ့သည္။

ဆားေရာဂါကို လူနာေပါင္း (၈၄၂၂) ေယာက္ေရာဂါေဝဒနာခံစားခဲ့ရျပီး (၉၁၆)ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္။

SARS
Advertisements