အာဏာရ ပါတီအတြင္း ကြဲလြဲမႈ ႀကီးထြားလာ

တစ္ခ်ိန္က တန္ခိုးထြားခဲ့ေသာ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ႀကီးထြား
လာျခင္းေၾကာင့္ သမၼတကို ေထာက္ခံၾက သူမ်ားႏွင့္ သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စင္ေပၚေရာက္ လာေစသည္ဟု အျပစ္တင္သူ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ
သမားမ်ားအၾကား ပါ တီတြင္း အကြဲအျပဲ ျဖစ္ေနၿပီဟူေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ပါတီတြင္း မေက်မနပ္ ေျပာဆိုကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္
ျပည္လည္အေရြးခံရသည့္ ကိစၥက အစပ်ိဳး ေပးလိုက္ပံု ရသည္။

ယခင္ႏွစ္ မတ္လ အာဏာရယူခ်ိန္တြင္ ပါတီဥကၠဌတာဝန္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား
အဂၤါေန႔က ဥကၠဌအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ျခင္း အေပၚ ၎ပါတီအတြင္းမွ လူမ်ားစုပင္
အံအားသင့္ သြားခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဥကၠဌေနရာကို ၂၀၁၅ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလားအလာေကာင္းသူ ေအာက္
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း ရရွိလိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
ရန္ကုန္မွ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားကမူ “ယခုကဲ့သို႔ ဦးသိန္းစိန္ကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္
အာဏာရွင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ေဟာင္း၏ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး ယႏၱရားကို ေနာက္ဆံုးထပ္မံ
ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္”ဟု ႐ွဳျမင္ၾကသည္။

အာဏာရွင္ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရေသာ
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ တစ္ခ်ိန္က ပါတီဝင္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌လည္း
တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ားမွအပ က်န္ေနရာ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ပါတီကိုယိမ္းယိုင္
သြားေစခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေနာက္ေကာက္က် ရွံဳးနိမ့္မႈအေပၚ ပါတီဝင္
အမ်ားစု ယခုတိုင္ တုန္လွဳပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ခရိုနီ သူေဌးႀကီးမ်ားက NLD ပါတီႏွင့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ေျပာင္းလဲလွဴဒါန္း
ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ရန္ ပံု ေငြ ရလမ္းမ်ား ခမ္းေျခာက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။
အႀကီးတန္း ပါတီဝင္မ်ားသည္လည္း ႏို္င္ငံေရးရာထူး၊ အစိုးရ ကန္ထရိုက္ႏွင့္ စီးပြားေရး ခြင္မ်ားကို
ေနာက္ ထပ္မရႏုိင္ ၾကေတာ့ပါ။

၃ရက္ၾကာ ပါတီညီလာခံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို ေဆြးေႏြးၾကျခင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က
တန္ခိုးထြား ပါတီအတြင္း တစ္ေငြ႔ေငြ႔ ေလာင္ေနေသာ ျပႆနာ ဖြဲမီးရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနသည္
ဟု အတြင္းသတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ညီလာခံ က်င္းပရာေနရာ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ တီးတိုးေျပာဆိုၾကေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားထဲတြင္
အခ်ိဳ႕က ခြဲထြက္၍ ပါတီေထာင္ခ်င္ၾကေသာ ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပထမဆံုး စုေဝးတဲ့ ညီလာခံဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခက္ေတြ႔ တတ္
ပါတယ္။ အဆင္မေျပ တာမ်ိဳးေတာင္ ရွိတတ္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအေျဖ ရလာဒ္မ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ထား
သူ အနည္းငယ္ပဲရွိပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သံတမန္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ယာယီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ေပးထားသည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒
သည္ ပါတီဒုတိယ ဥကၠ႒ ၃ဦးထဲမွ တစ္ဦးအျဖစ္ ျပန္လည္ အေရြးခံရသည္။

အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ပါတီ၏ ယိမ္းယိုင္မႈ မွန္သမွ်သည္ ဦးသိန္းစိန္အေပၚ ဖိအားပိုမို
က်ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲ ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ရွဳတ္ေထြးေစႏုိင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္မွ အကဲခတ္ ေလ့လာသူ တစ္ဦးက “ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီထဲမွာ အာဏာ
တည္ေဆာက္ ေနတုန္းလို႔ထုတ္ေဖာ္ျပသ ေနေပမယ့္ ပါတီသစ္ခြဲေထာင္မယ့္လွဳပ္ရွားမႈမွန္သမွ်
ဟာလႊတ္ေတာ္မွာေကာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဆႏၵမဲအင္အား ျပန္႔က်ဲသြား ေစ ႏိုင္ပါတယ္”
ဟု ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲေစမည့္ ကိစၥသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္
ဟု ဆိုၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းတြင္လဲ သစၥာခံသူ ေနာက္လိုက္မ်ား
ရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး အာဏာရွင္ အႀကီးအကဲ ေဟာင္း၏ သစၥာခံမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။

ဖိႏိွပ္ေသာ အဏာရွင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈထမ္းခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိန္တြင္
၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကိုစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ဆႏၵျပင္းျပ ေနၾကသည္။

ဝန္ထမ္းလစာ ကိစၥအပါအဝင္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး တြင္ဝိေရာဓိမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေပၚယံ
ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနၾက ျခင္းက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႀကီးထြားေနေၾကာင္း ထင္ျမင္
ယူဆမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

“ဦးသိန္းစိန္က ဦးေရႊမန္းအား ပါတီယာယီ ဥကၠ႒ ေနရာေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အိမ္ထဲမွ
ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္
လိုအပ္ေနၾကသည္”ဟု သံတမန္ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအေပၚ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ
လွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ၂၀၁၅မတိုင္ခင္ မေအာင္ျမင္
သည့္တိုင္ေအာင္ သူမ၏ NLDပါတီမွာမူ အင္ အားႀကီးပါတီ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္
တစ္ဦးက “ခင္ဗ်ား ဘာေတြေတြ႔လာႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထဲက အခြင့္အလမ္းေတြ
လက္ မလႊတ္ ခ်င္သူေတြရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္ အယူအဆေတြ၊ အခြင့္အလမ္း မဆံုး႐ံႈးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြေပါ့။
ဒါမွမဟုတ္ ဦးေရႊမန္းက ကိုယ္ပိုင္ပါတီ ေထာင္တာမ်ိဳး ေပါ့။ ဘာမဆို ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္”ဟု
သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

(The Financial Times မွ 17 Oct 2012 ရက္စြဲပါ “Unrest grows in Myanmar’s ruling party”
သတင္းေဆာင္းပါးကို အလင္းသစ္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Advertisements

3 responses to “အာဏာရ ပါတီအတြင္း ကြဲလြဲမႈ ႀကီးထြားလာ

  1. ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မည္သည့္ ပါတီ ဥကၠ႒ မွ သမတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ ဆိုင္ရာပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မရွိပါ၊ သမတ သက္တမ္းအတြင္း ပါတီတာ၀န္ အရပ္ရပ္ကိုသာ မထမ္းေဆာင္ရဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမတ ျဖစ္ျပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္လည္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ရံုးတိုင္းတြင္ ပါတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္သာ ဓါတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားျပီး ဒု ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးေရႊမန္းက ေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ အစိုးရသစ္ စတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ခု အခါမွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ကို ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ၇ပ္ေက်း ျမိဳ႕နယ္မ်ား ခရိုင္မ်ား တိုင္းမ်ားမွာ အမ်ားဆႏၷ အရ ပါတီ ေကာ္မတီမ်ားကို ညီလာခံ အသီးသီးမွာ ေရြးလာတာေတြ႕ျပီးၾကပါျပီ။ ခု က ဗဟို အဆင့္ ကို ဒီမိုကေရစီနည္း အရ ေရြးၾကရာမွာ လက္ရွိပါတီ ဥကၠ႒ ကို ပါတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ပါတီညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေရြးလိုက္ တာျဖစ္ျပီး၊ ပါတီတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဖို႕ မွာ ေတာ့ ဒု ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက သမတ သက္တမ္း မကုန္ေသးခင္မွာ ယာယီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္လုပ္ငန္းအားလံုးကို အစိုးရသစ္ စတက္လာစဥ္တုန္း ကလိုပဲ ဆက္ထမ္းေဆာင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ ဟာ ခု မွ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ဖြဲ႕စည္းမႈ စတင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ NLD ပါတီ ဟာလည္း လာမည့္ လ အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ပါတီ ကို တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းမႈ ျဖစ္ဖိုက အတြက္ ညီလာခံ ေခၚေတာ့မွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ ညီလာခံေတြကသာ ပါတီကို တရား၀င္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

  2. ႏိုင္ငံေတာ္သမတႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌရာထူးကိုမစြန္႔လႊတ္တာဟာ အေျခခံဥပေဒကိုေမာက္ေမာက္မာမာဆက္ဆံလို႔ရတဲ့နမူနာတစ္ခုကိုျပည္သူေတြကိုသိေအာင္ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္သလို မူဝါဒတစ္ရပ္အေနနဲ႔က်င့္သံုးေစခ်င္တဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္နက္ရႈိင္းမုကိုလည္းထင္ရွားေစပါတယ္ စကားလံုးေတြကူးစပ္မူျမန္ေနတဲ႔ေခတ္ႀကီးမွာအေျခခံဥပေဒမွာ”မလုပ္ရလို႔ပဲပါတယ္ ႏႈတ္ထြက္ရမယ္လို႔မပါတဲ႔အတြက္ လုပ္လို႔ရတယ္လို႔မွတ္ခ်က္ေပးခဲ႔တဲ႔ေရွ႕ေနႀကီးကိုေမးခိန္းတစ္ခုေလာက္ေမးပါရေစ ” လူသတ္ၿပီးေတာ့ရိုးရာနတ္ကိုပူေဇာ္ရင္ရပါသလား?”အေျခခံဥပေဒမွာလူသတ္ၿပီးေတာ့ရိုးရာနတ္ကိုမပူေဇာ္ရလို႔မပါဘူးေနဥ။

  3. ႏိုင္ငံေတာ္သမတႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌရာထူးကိုမစြန္႔လႊတ္တာဟာ အေျခခံဥပေဒကိုေမာက္ေမာက္မာမာဆက္ဆံလို႔ရတဲ့နမူနာတစ္ခုကိုျပည္သူေတြကိုသိေအာင္ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္သလို မူဝါဒတစ္ရပ္အေနနဲ႔က်င့္သံုးေစခ်င္တဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္နက္ရႈိင္းမုကိုလည္းထင္ရွားေစပါတယ္ စကားလံုးေတြကူးစပ္မူျမန္ေနတဲ႔ေခတ္ႀကီးမွာအေျခခံဥပေဒမွာ”မလုပ္ရလို႔ပဲပါတယ္ ႏႈတ္ထြက္ရမယ္လို႔မပါတဲ႔အတြက္ လုပ္လို႔ရတယ္လို႔မွတ္ခ်က္ေပး

Comments are closed.