ဦးပုိင္ ရဲ ့ လိင္ အရႈပ္ေတာ္ ပံု

စက္ရုံ၊လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မ်ား စြာနစ္နာခဲ႔ၿပီး ဝန္ႀကီး႒ာနအတြင္း ဆရာတ
ပည့္ေမြး၊ အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိက္ဝမ္းကြဲဲဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

(၁၉၈၈) ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနခဲ႔ေသာသူမ်ားအား (၈၈) ေက်ာင္းသားမ်ားဟုသတ္မွတ္ၿပီး
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနအတြင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း၊ မတရားစြပ္စြဲ ခုံ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းတို႔သည္
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ေခတ္မွီေသာမ်ဳိး ခ်စ္တပ္
မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ လြန္စြာအႏၱရာယ္ႀကီးမားလွပါသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၾသဝါဒစကားမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လူမႈေရးကင္းရွင္းစြာေနထိုင္ျခင္း၊
တရားဥပေဒ၊ စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အမိန္႔တို႔ကို လိုက္နာေနထိုင္ၾကရန္ ဆုံးမလမ္းညႊန္ထားေသာ္
လည္း ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပို႔ေရးရွင္း (MEC) မွ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ဆုံးမလမ္း
ညႊန္မႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

တစ္လင္၊ တစ္မယားစနစ္ကို ဂုဏ္ယူတန္ဖိုးထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႀကီးမွ
လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ၿပီး၊ တရားမဲ့ျပဳက်င့္ေနေသာ၊ တ ရားဥပေဒ၏အထက္ တြင္ပ်က္ရယ္ျပဳေနထိုင္ၿပီး၊
အုပ္စုဖြဲ႕ဆိုးသြမ္း႐ုိင္းစိုင္းယုတ္မာေနေသာ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးအ ေရး
ယူေပးႏုိင္ပါရန္၊ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ရိွေသာသူမ်ားမွ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝတင္ျပေပးပါ။

(ေပးစာ)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Advertisements

One response to “ဦးပုိင္ ရဲ ့ လိင္ အရႈပ္ေတာ္ ပံု

  1. ဦးပုိင္၏ အတုိေကာက္အား မည္သုိ႔ေရးပါသနည္း ။
    MEC ၏ အတုိေကာက္အား မည္သုိ႔ေရးပါသနည္း ။
    အထက္ပါအဖြ႕႔အစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ယူနီေဖာင္း ၀တ္မ၀တ္ သိလုိပါသည္။
    ေျဖၾကားေပးႏုိင္ပါရန္…………

Comments are closed.