၁၂ ရက္ေန ့ ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳ ပါ က အေထြေထြ သပိတ္ စတင္ မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာသံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၂
၁၀.၁၂.၂၀၁၂
၁။ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံသံဃာေတာ္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာသံဃာ့လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ၁၀.၁၂.၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
၂။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အက်ဳိးကို
ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို လူမဆန္စြာ
အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ျပင္းထန္စြာရခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ အထက္ပါ လူမဆန္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ား ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်သည္။
ထို႔ျပင္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပါင္းမွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အထြဋ္အျမတ္ထားကိုးကြယ္ လ်က္ရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို မီးေလာင္ဗုန္းမ်ားျဖင့္ လူမဆန္စြာ မီးေလာင္တိုက္သြင္းေခ်မႈန္းမႈကို႐ႈတ္ခ် ေသာအားျဖင့္ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာသံဃာ့လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

(က) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ သံဃာထုတစ္ရပ္လံုးကို ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ရန္၊

(ခ) အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ တာ၀န္ရွိေသာသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္၊

(ဂ) ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊

အထက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ၁၂.၁၂.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ (၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးထား လိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အေထြေထြသပိတ္ႀကီးကို စတင္ဆင္ႏႊဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာသံဃာ့လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

Advertisements