အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီ ရွင္ဇို အေဘး ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အႏိုင္ရ

ဂ်ပန္ ေရြးေကာက္ ပြဲ မွာ ဂ်ပန္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ပါတီ ျဖစ္တဲ့  လစ္ဘရယ္  ဒီမိုကရတ္ ပါတီ
တစ္ေက်ာ့ ျပန္ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ ပါတယ္။ LDP ပါတီ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ တာ ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ က ၀န္
ႀကီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္ ခဲ့ ဖူး တဲ့ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ လက္ယာ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီ ရွင္ဇို အေဘး က
၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တုန္း က ကာလတို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ ဖူး တဲ့ အေတြ ့
အႀကံဳ ရွိ တဲ့ ရွင္ဇို အေဘး က တရုတ္ ႏိုင္ငံ နဲ ့ ပတ္သက္ ၿပီး နယ္နမိတ္ အျငင္း ပြား မႈ
ျပႆနာ ေတြ မွာ တင္းတင္းမာမာ နဲ ့ ဆက္ဆံ သြား မွာ ျဖစ္ ၿပီး စစ္ၿပီး က တည္း က ဂ်ပန္
ႏိုင္ငံ က ထား ရွိ တဲ့ ခဲ့ တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလိုတဲ့ ႏိုုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ကို လည္း ျပန္လည္ ျပင္
ဆင္ သြား မွာ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဂ်ပန္ က မိမိ ကိုယ္ကို ကာကြယ္ ဖို ့ လို အပ္ေန ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေဘး
က ေရြးေကာက္ ပြဲ ေအာင္ ႏိုင္ေရး မိန္ ့ ခြန္း မွာ ေျပာၾကား ခဲ့ ပါတယ္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရွင္ဇို အေဘး ဟာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ နဲ ့ ဌာေန ဂ်ပန္ တကၠ
သိုလ္ ေတြ က ေန မဟာ၀ိဇၨာ ဘြဲ ့ အထိ ရရွိ ခဲ့ သူ ျဖစ္ ၿပီး ရွင္ တို  ဗုဒၶဘာသာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

သူ ့ ရ႕ဲ ့ LDP ပါတီ ဟာ စစ္ၿပီး က တည္း  က ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ေရး မွာ အာဏာရရွိခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Shinzo Abe, Japan Election, China

Advertisements