ျမန္မာ က တင္ရွိ ေနတဲ့ ေၾကြး ေတြ ေလွ်ာ္ ၿပီး ေၾကြးသစ္ ေပး မည္

FNG ကမာၻ ့ဘဏ္ နဲ ့ အာရွ ဖြံ ့ၿဖိဳး မႈ ဘဏ္က က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ တင္ရွိ ေနတဲ့ အေၾကြး ေတြကို
ေလွ်ာ္ ပစ္ ဖို ့ ကို ျမန္မာ အစိုးရ နဲ ့ သေဘာတူ နားလည္ မႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆို ႏိုင္ခဲ့ ၿပီ လို ့ သတင္းထုတ္ ျပန္ပါတယ္။

အသြင္ ကူးေျပာင္းခါစ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံ ရဲ ့ အေရးႀကီး တဲ့ အစိတ္ အပိုင္း ေနရာ ေတြ မွာ
ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ မႈ ေတြ ျပဳ လုပ္ ႏိုင္ ေအာင္ ဆုိ တဲ့ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ နဲ ့ ၿမီရွင္ ဘဏ္ ေတြ က ေလွ်ာ္
ပစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟာ ကမာၻ ့ဘဏ္ နဲ ့ အာရွ ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရး ဘဏ္ ေတြ ကို ေပး ရမယ့္ ေခ်း ေငြ
ေတြ ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ကတည္း က တင္ရွိ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကြးၿမီေတြ ေလွ်ာ္ ပစ္တာနဲ ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း မွာ ပဲ အာရွ ဖြံ ့ၿဖိဳး မႈ ဘဏ္ ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္း
ထပ္ ေခ်းမယ္ လို ့ ကတိ ျပဳခဲ့ ၿပီး ကမာၻ ့ ဘဏ္ က ေတာ့ ေဒၚလာ သန္း ၄၄၀ ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဖြံ ့ၿဖိဳး
တိုးတက္ ေရး လုပ္ငန္း ေတြ မွာ ထပ္ ေခ်း ဖို ့ သေဘာတူ ခဲ့ ပါတယ္။

ျမန္မာ ရဲ ့ ေၾကြးၿမီ ေဟာင္း ကို ေလွ်ာ္ ျပစ္ ၿပီး ေနာက္ ေၾကြးသစ္ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေခ်း
မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ ့ဘဏ္ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ရံုး ခြဲ တစ္ခု လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး
ေနာက္  ႏိုင္၀င္ဘာ လ ထဲ မွာ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ကမာၻ ့ဘဏ္က
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို ေခ်း ေငြ ေဒၚလာ၂၄၅ သန္း ကို ေထာက္ပံ့ ေပး ဖို ့ ကတိ ျပဳ လိုက္ ၿပီး ၿမိဳ ့ ၁၅
ၿမိဳ ့ က ေက်းရြာ ေတြ မွာ စာသင္ေက်ာင္း ေတြ ၊ တံတား ေတြ ၊ လမ္း ေတြ  တည္ေဆာက္ ျပဳ ျပင္
ဖို ့ အတြက္ ေက်းရြာ တစ္ခုျခင္း စီ ကို ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ စီ အသံုး ျပဳ သြား မယ္ လို ့ ကမာၻ ့ ဘဏ္
က ေၾကျငာ ခဲ့ ပါတယ္။

ဂ်ပန္ ၊ ေနာ္ေ၀ စတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေၾကြးရွိ ေနတဲ့ ႏု္င္ငံ ေတြ က လည္း ဒီေန ့ ပါရီ ကလပ္ လို ့
ေခၚ တဲ့ ၿမီရွင္ ကလပ္ မွာ ေၾကြး ၿမီ ေတြ ရဲ ့ ထက္၀က္ ခန္ ့ကို ေလွ်ာ္ ေပး ဖို ့ အတည္ ျပဳ ခဲ့
ပါတယ္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပ ကေန ေဒၚလ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ေခ်း
ယူခဲ့ ၿပီး စစ္အစိုးရ လက္ထက္ မွာ တရုတ္ ႏိုင္ငံ နဲ ့ အျခား ႏိုင္ငံ က က ေခ်းတာ မပါ၀င္ေသးဘဲ
ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံနီးပါး  ကို ေခ်း ယူခဲ့ တာ ေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလွ်ံ အေၾကြး တင္ ရွိ ပါတယ္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟာ ကမာၻ ့ ဘဏ္ က ျပဳစု ထား တဲ့ အဆင္း ရဲ  ႏိုင္ငံ ေတြ စာရင္း ထဲ မွာ ပါ၀င္ ၿပီး
ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၈၂ ႏိုင္ငံ မွာ ေအာက္ေျခ ကေန ေရတြက္ မယ္ ဆိုရင္ တတိယ ေျမာက္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ မရွိဆံုး ႏိုင္ငံ မ်ား စာရင္းမွ ပါ၀င္ေနဆဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးေလာက္
စစ္ တပ္ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈ က ခ်န္ထား ခဲ့ တာက ေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟာ အာရွ မွ အဆင္း ရဲ ဆံုး
ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြား တာ ပါပဲ လို ့ ကမာၻ ့ဘဏ္ ရဲ ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ ႏွာ မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

World Bank, Myanmar

Advertisements