ကိုလံဘီယာ မွာ အက္တာစီ ကို တရား၀င္ သံုးစြဲ ႏိုင္ေတာ့မည္

ေမာင္အိုင္ Ectasy ဟုေခၚသည့္ စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား တစ္မ်ိဳးမွာ ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံ
တြင္ တရား၀င္ သံုးစြဲ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။
ကိုလံဘီယာ တရားေရး ၀န္ႀကီးက ရုတ္စတယ္လာ ေကာ္ရီယာ က CBS
သတင္း ဌာန ကို ေျပာရာ တြင္ ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံ သား တိုင္း အက္တာစီကို
ပမာဏ အနည္းငယ္ စီေဆာင္ထား ႏိုင္ ဖို ့ မၾကာခင္ အခြင့္ အေရး ရေတာ့
မည္ ဟု ေျပာသည္။

အက္တာစီ ကို ႏိုင္ငံအခ်ိဳ ့ တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ၿပီး
လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ျဖန္ ့ျဖဳး ေရာင္းခ် မႈ ႏွင့္ သံုးစြဲ မႈ ကို ဥပေဒ အရ အေရးယူသည္။

အခ်ိဳ ့ ႏိုင္ငံ မ်ား တြင္ မူ အက္တာစီ ႏွင့္ မက္သာဖီတမင္းစသည့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ား သည္ မူးယစ္ေဆးကဲ့ သို ့ အာနိသင္ မ်ိဳးကို သာ ေပး ႏိုင္သည္
ဟု ဆို ကာ ခြင့္ ျပဳ ထား သည္။

ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံ သည္ ကမာၻ ေပၚ တြင္ ဘိန္း ႏွင့္ ကိုကင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္
လုပ္ ေရာင္းခ် သည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

အက္တာစီ မူးယစ္ေဆး၀ါးည ကို သံုးစြဲ သူ အမ်ားစု မွ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး
ညကလပ္ မ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ ပြဲ မ်ား တြင္ ေသာက္ သံုးၾကသည္။

Advertisements