စံခ်ိန္ တင္ သတ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့သည့္ လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္သမား ေသနတ္ ပစ္ခံ ရလို ့ ေသ

အီရတ္ စစ္ပြဲ အတြင္း Navy SEAL ၏ လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္သမား အျဖစ္တာ
၀န္ထမ္းေဆာင္ ကာ တစ္ဖက္ ရန္သူ ကို စံခ်ိန္ တင္ သတ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ သည့္
Chris Kyle သည္ တကၠဆက္ ျပည္နယ္ ဖို ့၀တ္ စစ္စခန္း အနီး ၊ ဂလင္း ရိုစ္ရွိ
The Rough Creek Lodge တြင္ အျခား စစ္ျပန္ တစ္ဦး အား စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ မႈ ေပး ေနစဥ္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ အီရတ္ စစ္ျပန္
တစ္ဦး ပင္ျဖစ္သည့္ Eddie Ray Routh  ကပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံ ခဲ့  ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ ေကလ္း ႏွင့္ အတူ ခ်တ္ လစ္တယ္ ဖီး သည္ လည္း ပစ္ခတ္ခံရမႈ
တြင္ ေသဆံုး ခဲ့သည္။

ခရစ္ ေကလ္း သည္ American Sniper ဆိုသည့္ အေရာင္းရ ၀တၳဳ ကို
လည္း ေရးသားခဲ့ သူ ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ မွာ သူ ့ ဘ၀ စစ္ေျမျပင္ မွတ္
တမ္း ျဖစ္သည္။

ပတ္ခတ္မႈ တြင္ သံသယ ရွိသူ ကို ရဲက ဖမ္းဆီးထား ၿပီး ထိုသူက သူညီ
မ ကို ဖုန္းဆက္ ေျပာရာ တြင္ ခရစ္ ေကလ္း ကို မည္ သည္ အတြက္ သတ္
ရသည္ ဟု ေျပာ ခဲ့ ေသာလ္ည္း ရဲတပ္ ဖြဲ ့ ကို မူ မည္ သည့္ ၀န္ခံမႈ မွ် မလုပ္
ေသး ဟု သိရသည္။

ခရစ္ ေကလ္း သည္ အီရတ္ စစ္ပြဲ မွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာ ၿပီး ေနာက္
PTSD ဟု ေခၚသည္ စိတ္ဒဏ္ရာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး တြင္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ ေနသူ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၈ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ခရစ္ ေကးလ္ သည္
ဒဲလပ္(စ) ၿမိဳ ့ စြန္ ရွိ ေသနတ္ ပစ္ ကြင္း ပါ ၀င္သည့္ ၎ ၏ အိမ္ တြင္ ဇနီး
သားသမီး ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ေန ထိုင္ သည္။

စစ္ပြဲ ၏ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိ ခဲ့ သည့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေဆးရံု တြင္
သူသည္ အျခား စစ္ ျပန္ ရဲ ေဘာ္ မ်ား ကိုေဆြးေႏြး ႏွစ္ သိမ့္ ေပး သူ ျဖစ္
သည္။

အီရတ္ စစ္ပြဲ ၏ အခက္ခဲ အၾကမ္း တမ္းဆံုး ကာလာတြင္ သူပုန္ မ်ား အား
သူ၏ .300 Winchester Magnum ျဖစ္ ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ ႏိုင္ခဲ့
သည္။ ဖာလူဂ်ာ တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ စဥ္  သူ စခန္း ခ်ေနသည့္ အေဆာက္
အဦ ကို အီရတ္ သူပုန္ တို ့ က ဗံုးခြဲ တိုက္ ခိုက္ရာ ကံေကာင္းေထာက္မ စြာ ျဖင့္
လြတ္ေျမာက္ခဲ့ သည္။

04author_2-articleLarge

Advertisements