ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေရြးခ်ယ္ပြဲ စၿပီ

၁.၂ ဘီလွ်ံ ရွိေသာ ကတ္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ
ျဖစ္သည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေရြးခ်ယ္ ပြဲ ကို ယေန ့ ဗာတီကန္ ရွိ စိန္ပီတာ ရင္ျပင္ရွိ
ဆဆ္တင္း ဘုရားေက်ာင္း တြင္ က်င္း ပမည္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻတစ္၀ွမ္း မွ ကတ္သိုလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၁၅ ဦး က ၂၆၆ ဦးေျမာက္ ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီး  ကုိ လိႈ ့၀ွက္ မဲ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈယေန ့ စတင္သည္။

၂၆၅ ဦးေျမာက္ ဗာတီကန္ သာသာနာ ပိုင္ ပုပ္ရဟန္း မင္း ႀကီး ဘင္နီဒစ္ ၁၆ သည္
Bishop of Rome အျဖစ္ ႏွင့္ ရိုမန္ကတ္သလစ္ ရဟန္းမင္း ႀကီး အျဖစ္ ၎ တာ ၀န္
ထမ္းေဆာင္ ေနရာ ဗာတီကန္ ရွိ ေပပါစီ ဟု ေခၚသည့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ရံုး မွ မတ္လ ဆန္း
က ထြက္ ခြာ သြား ၿပီးေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သစ္ ေရြးခ်ယမႈ ကို ၅ရက္ၾကာ
အစည္းအေ၀း ျပဳ လုပ္ ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေရြးခ်ယ္ မႈ ကို က်င္းပ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရိုက္အရာ ကို ဆက္ခံ မည့္  သာသနာပိုင္ မ်ားထဲတြင္
ဂါနာ ႏိုင္ငံ က ဓမၼဆရာ ပီတာ တပ္ကာ လည္း ပါ၀င္သည္ ။ ဘုန္းေတာ္
ႀကီး ပီတာ အား ေရြးခ်ယ္ မည္ ဆိုပါက  အာဖရိက တိုက္ဖြား တစ္ဦး က ပထမ
ဦးဆံုး ကာသိုလစ္ ခရစ္ယာန္ သာ သနာ ပိုင္ ျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္အေမရိက တိုက္ မွ သာသနာ ပိုင္မ်ား ႏွင့္ အာရွတိုက္ မွ သာသာနာ
ပိုင္မ်ား လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္ရန္ ေရ ပန္းစားေနသည္။

ပထမ ဦးဆံုး ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး မွာ AD 33 တြင္ စတင္ ခဲ့ၿပီး ေယရႈ ခရစ္၏
ႏႈတ္ကျမြက္ ေတာ္ မ်ား ကို လွည့္ လည္ ေဟာၾကားသည့္ တမန္ ေတာ္ စိန္ ့ပီတာ ျဖစ္သည္။

၂၆၆ ဦးေျမာက္ ပုပ္ ရဟန္း မင္းႀကီး အတြက္ မည္သူ ဆက္ခံ မည္ကို မဆံုး
ျဖတ္ ရေသးေသာ္ လည္း ၎ တို ့ ၏ အတြင္းစည္း တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္
မီလန္ သာသနာ ပိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္ဂ်လို စကိုလာ ျဖစ္သည္။

အလယ္ေခာတ္ က ပုပ္ ရဟန္း မင္းႀကီးမ်ား သည့္ ခရုးဆိတ္ ဟု ေခၚ
သည့္ ဘာသာ ေရး စစ္ပြဲ မ်ား တြင္ ပါ၀င္ ဦးေဆာင္ ခဲ့ ၾကၿပီး Pope Urban II (၁၀၉၉)
သည္ ပထမ ဦးဆံုး ခရုးဆိတ္ စစ္ပြဲ ကို စတင္ ေၾကြး ေက်ာ္ခဲ့သည္။

( ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေစာဦးဆံုး ႏွင့္ အထင္ရွား ဆံုး ဘုရင္ဂ်ီ သာသနာ (ရိုမန္ ကတ္သလစ္)
ကို ေျပာင္းလဲသူမွာ ေတာင္ငူ ဘုရင္ ႏွင့္ ရတု စာ ဆိုနတ္သွ်င္ေနာင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
သို ့ လာေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ သည့္ ေတာင္ အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္ တူးတူး
သည္ အဂၤလီကန္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ ျဖစ္သည္)

602181_10151514888903128_210157829_n

Advertisements