ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က လက္ပံတန္းေတာင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္

၁။ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထပ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းစီးမံကိန္းအား
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူထူထုႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား
၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ က ေလးစားစြာအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

၂။ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း၏ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ နစ္နာခံစားမႈမ်ား
ကို ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္
မရွင္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႕က ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

၃။ ယခုအခါ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ အႀကံျပဳထားသည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ
ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာအေပၚ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္မည့္ ေကာင္မတီကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈ၍ အျမန္ဆံုးအေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၄။ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းအား ႏုိင္ငံတကာက က်င့္သံုးေနသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
မကိုက္ညီပဲ အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္
လူထုတို႕ခံစားေနရသည့္ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္
လက္ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္ စံုစမ္းေရးေကာင္မရွင္၏ အစီရင္ခံအေပၚ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီ၌ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕က မွတ္ယူသည္။

၅။ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေပၚေပါက္လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီ
မံကိန္းကဲ့သို႕ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတုိ႕က
ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕က အေလးအနက္ထားတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၆။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေရွ႕ေရးကို အေလးထားၾကည္ရႈ၍ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သပိတ္စခန္းမ်ား
ရုပ္သိမ္းေပးျခင္းအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ေလးစားစြာႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕
(FPPS)

Advertisements