ျမန္မာက အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ က်င္း ပသည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ ဖြင့္ ပြဲ

Photo Credit – Back Stage TNP Photographer Blog
Advertisements