အရပ္ဘက္ ဥ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၿပီး လွ်င္ ၾသဇာအရွိ ဆံုး ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ေသာင္း ကို အေမရိကန္ အေရးယူ

FNG အာဏာ ရ  ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး  ႏွင့္ ဖြံ ့ ၿဖိ ဳ း ေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္  ႏွင့္  လႊတ္ေတာ္ အမတ္ လည္း
ျဖစ္ ၿပီး စစ္အစိုးရ လက္ထက္ က ၀န္ႀကီး ေဟာင္း ျဖစ္ သည့္ ဦးေအာင္ေသာင္း ကို အေမရိကန္ အစိုးရ ၏
ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ ယေန ့ အမည္ မည္း စာရင္း တြင္ ထည့္ သြင္းလိုက္သည္။

ၪီးေအာင္ေသာင္း သည္ ႏိုင္ငံ ေရး စီးပြားေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ မ် ား ကို အရွိန္ ေလွ်ာ့ က် သြား ေစရန္ ရည္
ရြယ္ ခ်က္ ရွိ ရွိ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူ မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ခ်စား မႈ မ် ား ကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ အမည္မဲ
စာရင္း ထည့္သြင္း ရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ညြန္ၾကားေရးမႈး  အဒမ္ ရႈ ဘင္ က သတင္းထုတ္ ျပန္ ခ်က္ တြင္ ထည့္
သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ် ား တြင္ ပါ၀င္ သည္ ဟု တိတိက်က် ေျပာ ဆို ထား ျခင္း
မရွိ ေသာ္ လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလ မ် ားက ဒီမိုကေရစီ ေရး လႈပ္ရွား သူမ် ား ကို တိုက္ရိုက္ သို ့ မဟုတ္ သြယ္
၀ိုက္ ႏွိပ္ကြပ္ မႈ တြင္ ပါ၀င္ ခဲ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေဟာင္း တစ္ဦး သာ  ျဖစ္ေသာ္ လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ် ဳပ္
မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ ေၾကာင့္ ပါတီ တြင္း တြင္ သာမ က ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ ေရး တြင္ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမား
သူ လည္း ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း ကို အမည္ မဲ စာရင္း ထည့္ သြင္းခ်ိန္ သည္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ
သို ့လာေရာက္ လည္ပတ္ ရန္ သီတင္း ႏွစ္ပတ္ အလို ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေရး တြင္ အထင္ ကရ ရွိ သူမ်ား
ေတြ ့ဆံု ခ်ိန္ လည္း ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ တြင္း ရွိ ဦးေအာင္ေသာင္း ၏ ပိုင္ ဆိုင္ မႈ မ် ား ကို လည္း ထိမ္း
ခ်ဳ ပ္ ထား လိုက္သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း အားအေရးယူ မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး FNG က ထပ္မံ စံုစမ္း သိရွိ ရသမွ် မွာ ဦးေအာင္ေသာင္း
ႏွင့္ ေငြေၾကး စီးပြားေရး အရ ဆက္ဆံ မႈ ရွိသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ တြင္း ေန ထိုင္သူမ် ား ကို မူလ ေနရပ္ သို ့
ျပန္လည္ ပို ့ ေဆာင္ မည္ ဟု သိရသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ မိသားစု သည္ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံု ႏွင့္ ဆန္တင္ပို ့ မႈ လုပ္ငန္း မ် ား ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ ထား ၿပီး
အျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြဲ မ် ားစြာ ကို ထူေထာင္ထားသည္။

ျပည္တြင္းမွ လာသည့္ အျခား သတင္း ရင္းျမစ္ မ် ား တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ ဗုဒၶ ဘာသာ ေက်း ရြာ မ် ား
ကို ဆန္ ႏွင့္ ရိကၡာ လႈဒါန္း သူ ျဖစ္ေၾကာင္း FNG မွ သိရသည္။

ယခင္ FNG ၏ သတင္း ေဖာ္ျပ ခ်က္ အရ ဆူပူ မႈ ႏွင့္ မတည္ ၿငိမ္မႈ မ် ား တြင္ စနစ္ တက် ပါ၀င္ သည့္ ေတာင္သာ တပ္မေတာ္
(Taung Tha Militia) ကို ဦးေအာင္ေသာင္းက ေက်ာ ေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးထားသည္။

ထို အဖြဲ ့ သည္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိက ရုဏ္ မ်ား ကို လ႕ႈံ ေဆာ္ သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး၀ီရသူ ၏ လမ္း
ညြန္း မႈ ကို ခံယူသည္။

ဓာတ္ပံု ကို သံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာ မွ ရယူပါသည္။

Advertisements