ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၈.၉.၁၃ ) မွ ( ၂၄.၉.၁၃ ) အထိတပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ဆရာမေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ ေရျခားေျမျခား ပင္လယ္ရပ္ျခားခရီးသြားရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိမေရာက္ဖူးေသာေဒသ

Rate this:

Advertisements
Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၁.၉.၁၃ ) မွ ( ၁၇.၉.၁၃) အထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္၊ ဆရာမေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ ေလယာဥ္ခရီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီးသြားရတတ္္ျခင္း၊ ရပ္ေ၀းမွလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေရာက္လာ

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၂၄.၁၂.၁၂ ) မွ ( ၃၀ .၁၂.၁၂ ) အထိတပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ေဗဒင္ပညာရွင္- ေဆြဇင္၀တီ ( ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ) တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ အလုပ္တြင္ပင္ပင္ပမ္းပမ္းလုပ္ကိုင္ေနရတတ္ျခင္း၊ လူမူေရးမ်ားဆက္တိုက္လုပ္ေနရျခင္း၊

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၇.၁၂.၁၂ ) မွ ( ၂၃.၁၂.၁၂ ) အထိတပတ္စာေဗဒင္ေဟာစတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ နိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားလုပ္ကိုင္ေနရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားကိုကူညီမွဳ

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၃.၁၂.၁၂ ) မွ ( ၉.၁၂.၁၂) ထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသြားရတတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႔ရတတ္ျခင္း၊

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၂၆.၁၁.၁၂) မွ (၂.၁၂.၁၂) အထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ ေလယာဥ္ခရီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီးသြားရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ နုိင္ငံျခားသြားရန္ျပင္ဆင္ေန သူမ်ားနိုင္ငံရပ္ျခားခရီးလည္းျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္ေနရာေကာင္းရေနျခင္း၊ နာမည္ေကာင္း

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၉.၁၁.၁၂) မွ (၂၅.၁၁.၁၂) အထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ စက္ပစၥည္းမ်ား၀င္ျခင္း၊ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ရတတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ဖုန္းထြက္တတ္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာထြက္ျခင္း၊ ေျမထြက္ျခင္း၊ ၾကာသပေတးနံပစၥည္း

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၂.၁၁.၁၂) မွ (၁၈.၁၁.၁၂) အထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ အလုပ္တြင္စိတ္ပင္ပမ္းလူပင္ပမ္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ျဖစ္ လာတတ္သည္။ မလုပ္ပါႏွင့္၊ မေအာင္ျမင္ေသးေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေငြ၀င္မည္။ အက်ဳိးမရွိကုန္

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၅.၁၁.၁၂ ) မွ ( ၁၁.၁၁.၁၂) အထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ နိုင္ငံရပ္ျခားခရီးေကာင္းေနျခင္း၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ကူညီမွဳရျခင္း၊ ေရႊ၊ နာရီ၀င္ျခင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္ သားေရာက္လာျခင္း၊ ေရႊလက္ေကာက္၀င္ျခင္း၊ ေျမ၀င္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၂၉.၁၀.၁၂ ) မွ ( ၄.၁၁.၁၂) ထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ နိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရျခင္း၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ကူညီမွဳရျခင္း၊ ထီေပါက္တတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရီး၊ ေလယာဥ္ခရီးသြားရတတ္သည္။

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၂၂.၁၀.၁၂) မွ (၂၈.၁၀.၁၂) ထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေနျခင္း၊ စီးပြားတက္ေနျခင္း၊ ေရႊ၀င္ျခင္း၊ ကား၀င္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၅.၁၀.၁၂) မွ ( ၂၁.၁၀.၁၂)ထိ တပတ္စာေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ အလုပ္တြင္စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေငြ၀င္ေသာ္လည္းစိတ္ေလေနေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးမရွိကုန္ေနတတ္သည္။ အမိနိုင္ငံျပန္ခ်င္ေနေသာ္လည္းမျပန္ ျဖစ္ဘဲျဖစ္ေနတတ္သည္။

Rate this:

Read Article →

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးအတြက္ ( ၈.၁၀.၁၂) မွ ( ၁၄.၁၀.၁၂)ထိ တပတ္စာေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ ထီေပါက္တတ္ျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားလုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားမွလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားေရာက္လာတတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ထြက္ထားေသာေရႊထည္မ်ားျပန္၀င္ျခင္း၊

Rate this:

Read Article →